רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 33721 מקורות עבור רמב"ם ומפרשיו. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ה

 הלכה א מצות עשה לקדש כהן העובד ידיו ורגליו ואח"כ יעבוד שנאמר ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, וכהן שעבד ולא קידש ידיו ורגליו שחרית חייב מיתה בידי שמים שנאמר ירחצו מים ולא ימותו, ועבודתו פסול...

82

רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ו

 הלכה א כל כהן שיש בו מום בין מום קבוע בין מום עובר לא יכנס למקדש מן המזבח ולפנים שנאמר אל הפרוכת לא יבוא ואל המזבח לא יגש, ואם עבר ונכנס לוקה אף ע"פ שלא עבד, ואם עבד במקדש פסל וחילל עבודה ולוקה אף על ...

83

רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ז

 הלכה א כל המומין הפוסלים באדם ובבהמה חמשים וזהו פרטן. הלכה ב חמשה באוזן, ואלו הן מי שנפגם סחוס אזנו כדי שתחגור הצפורן בפגם, אבל העור המוקף לסחוס האוזן אין בו מום בין ניקב בין נסדק. הלכה ג מי שנסדק סחו...

84

רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ח

 הלכה א כל המומין המיוחדין באדם תשעים וזהו פרטן: שמונה בראש ואלו הן: מי שאמצע קדקדו שוקע למטה כמו שדחקו בידו, מי שאמצע קדקדו עולה למעלה כמו ביצה, מי שפאת ראשו יוצא כנגד פניו כמו מקבת, מי שראשו יוצא מאח...

85

רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ט

 הלכה א זר שעבד במקדש עבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים שנאמר והזר הקרב יומת מפי השמועה למדו שאין חיוב זה אלא לקרב לעבודה והיכן הזהיר עליו וזר לא יקרב אליכם, אי זהו זר כל שאינו מזרע אהרן הזכרים שנאמר ו...

86

רמב"ם הלכות ביכורים הקדמה

 הלכות בכורים עם שאר מתנות כהונה שבגבולין יש בכללן תשע מצות, שמונה מצות עשה, ואחת מצות לא תעשה. וזהו פרטן: (א) להפריש בכורים ולהעלותן במקדש. (ב) שלא יאכל הכהן בכורים חוץ לירושלים. (ג) לקרות עליהן. (ד) ...

87

רמב"ם הלכות ביכורים פרק א

 הלכה א ( א ) עשרים וארבע מתנות ניתנו לכהנים ( ב ) וכולן מפורשין בתורה, ( ג ) ועל כולן נכרתה ברית לאהרן, ( ד )   * וכל כהן שאינו מודה בהן ( ה ) אין לו חלק בכהנים ( ו ) ואין נותנין לו ( ז ) מתנה מהן. הל...

88

רמב"ם הלכות ביכורים פרק ב

 הלכה א * מצות ( א ) עשה ( ב ) להביא בכורים למקדש, ( ג )   * ואינם נוהגין ( ד )   * אלא ( ה ) בפני הבית ( ו )   * ובארץ ישראל בלבד ( ז ) שנאמר ראשית בכורי אדמתך תביא בית י"י אלהיך, ( ח ) ומביאין בכורים...

89

רמב"ם הלכות ביכורים פרק ג

 הלכה א * הבכורים ( א ) נותנין [אותן] לאנשי משמר ( ב ) והן מחלקים אותן ביניהן כקדשי המקדש, ( ג ) וכבר בארנו ( ד ) שהן קרויין תרומה, ולפיכך ( ה ) זר שאכל בכורים ( ו ) בכל מקום ( ז ) חייב מיתה בידי שמים ...

90

רמב"ם הלכות ביכורים פרק ד

 הלכה א ( א )   * כל המביא בכורים ( ב ) טעון ( ג ) קרבן ושיר ותנופה ולינה ( ד )   * אבל הוידוי אינו שוה בכל, לפי שיש שחייבין להביא בכורים ( ה ) ואינן קורין עליהם. הלכה ב ואלו מביאין ולא קורין: ( ו )   ...

1234567891011121314151617181920