רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 33721 מקורות עבור רמב"ם ומפרשיו. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

רמב"ם הלכות אישות פרק יא

 הלכה א הנושא בתולה שנתאלמנה או שנתגרשה או נחלצה, אם מן האירוסין נתאלמנה או נתגרשה או נחלצה כתובתה מאתים, ואם מן הנישואין כתובתה מאה, שמשנשאת הרי היא כבעולה. וכן הנושא בתולה משוחררת או גיורת או שבויה, ...

62

רמב"ם הלכות אישות פרק יב

 הלכה א כשנושא אדם אשה בין בתולה בין בעולה בין גדולה בין קטנה אחת בת ישראל ואחת הגיורת או המשוחררת יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים. הלכה ב והעשרה שלשה מהן מן התורה ואלו הן שארה כסותה ועונתה, ש...

63

רמב"ם הלכות אישות פרק יג

 הלכה א כמה א הכסות שהוא חייב ליתן לה, בגדים של חמשים זוז משנה לשנה ממטבע אותן הימים שנמצאו החמשים ששה דינרין ורביע דינר כסף, נותנין לה חדשים בימות הגשמים ולובשת בלאותיהן בימות החמה, והשחקים והם מותר ה...

64

רמב"ם הלכות אישות פרק יד

 הלכה א עונה האמורה בתורה, לכל איש ואיש כפי כחו וכפי מלאכתו, כיצד בני אדם הבריאים הרכים והענוגים שאין להם מלאכה שמכשלת כחן אלא אוכלין ושותין ויושבין בבתיהן עונתן בכל לילה. הפועלין כגון החייטין והאורגין...

65

רמב"ם הלכות אישות פרק טו

 הלכה א האשה שהרשת את בעלה אחר הנישואין שימנע עונתה הרי זה א מותר, במה דברים אמורים בשהיו לו בנים שכבר קיים מצות פריה ורביה אבל אם לא קיים חייב לבעול בכל עונה עד שיהיו לו בנים מפני שהיא מצות עשה של תור...

66

רמב"ם הלכות אישות פרק טז

 הלכה א הנכסים שמכנסת האשה לבעלה בין קרקע בין מטלטלין בין עבדים אע"פ שהן נכתבין בשטר כתובה אינן נקראין כתובה אלא נדוניא שמם, ואם קיבל הבעל אחריות הנדוניא עליו ונעשית ברשותו אם פחתה פחתה לו ואם הותירה ה...

67

רמב"ם הלכות אישות פרק יז

 הלכה א מי שהיה נשוי נשים רבות ומת, כל שנשאת בתחלה קודמת ליטול כתובתה, ואין אחת מהן נוטלת אלא בשבועה, ואין לאחרונה אלא מה ששיירה שלפניה וגם היא נשבעת א ונוטלת השאר, וכן אם היה עליו שטר חוב, אם היה החוב...

68

רמב"ם הלכות אישות פרק יח

 הלכה א אלמנה ניזונת א מנכסי יורשין כל זמן ב אלמנותה עד שתטול כתובתה, ומשתתבע כתובתה ג בבית דין אין לה מזונות, וכן אם מכרה כתובתה כולה או משכנה כתובתה או עשתה כתובתה אפותיקי לאחר והוא שתאמר לו פה תקנה ...

69

רמב"ם הלכות אישות פרק יט

 הלכה א  מתנאי הכתובה שיהיו בנים הזכרים יורשים כתובת אמן ונדוניתה שהכניסה בתורת נכסי צאן ברזל ואחר כך חולקין שאר הירושה עם אחיהם בשוה. הלכה ב כיצד א נשא אשה כתובתה ונדוניתה אלף וילדה בן ומתה בחייו, ואח...

70

רמב"ם הלכות אישות פרק כ

 הלכה א צוו חכמים שיתן אדם מנכסיו מעט לבתו כדי שתנשא בו, וזה הוא הנקרא פרנסה, המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מכסות שפוסקין לאשת עני שבישראל כמו שביארנו, במה דברים אמורים בשהיה האב עני אבל אם היה עשיר הרי...

1234567891011121314151617181920