רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 33721 מקורות עבור רמב"ם ומפרשיו. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

רמב"ם הלכות אישות פרק א

 הלכה א קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה, כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחלה בפני עדים ואחר ...

52

רמב"ם הלכות אישות פרק ב

 הלכה א הבת * מיום לידתה עד שתהיה בת שתים עשרה שנה גמורות היא הנקראת קטנה ונקראת תינוקת, ואפילו הביאה כמה שערות בתוך הזמן הזה אינן אלא כשומה, אבל אם הביאה שתי שערות למטה בגוף במקומות הידועות להבאת שיער...

53

רמב"ם הלכות אישות פרק ג

 הלכה א כיצד האשה מתקדשת, אם בכסף הוא מקדש אין פחות מפרוטה כסף או א שוה פרוטה, אומר לה הרי את מקודשת לי, או הרי את מאורסת לי, או הרי את לי לאשה בזה, ונותנן לה ב בפני עדים, והאיש הוא שאומר דברים שמשמען ...

54

רמב"ם הלכות אישות פרק ד

 הלכה א אין האשה מתקדשת אלא לרצונה והמקדש אשה בעל כרחה אינה מקודשת, אבל האיש א שאנסוהו עד שקידש בעל כרחו הרי זו מקודשת, ויש לאיש לקדש נשים רבות כאחת והוא שיהיה בכסף אם קידש בכסף פרוטה לכל אחת ואחת, ויש...

55

רמב"ם הלכות אישות פרק ה

 הלכה א המקדש בדבר שהוא אסור בהנאה כגון חמץ בפסח או בשר בחלב וכיוצא בהן משאר איסורי הנאה אינה מקודשת, ואפילו היה אסור בהנאה מדבריהם כגון חמץ בשעה ששית מיום ארבעה עשר אינה מקודשת. הלכה ב עבר ומכר דבר הא...

56

רמב"ם הלכות אישות פרק ו

 הלכה א המקדש על תנאי אם נתקיים התנאי מקודשת ואם לא נתקיים אינה מקודשת, בין שהיה התנאי מן האיש בין שהיה מן האשה, וכל תנאי שבעולם בין בקידושין בין בגירושין בין במקח וממכר בין בשאר דיני ממון צריך להיות ב...

57

רמב"ם הלכות אישות פרק ז

 הלכה א האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שירצה אבי, רצה האב מקודשת לא רצה או ששתק או שמת קודם שישמע הדבר * אינה מקודשת, על מנת שלא ימחה אבי, שמע ומיחה אינה מקודשת, לא * מיחה או שמת הרי זו מקודשת, מת ...

58

רמב"ם הלכות אישות פרק ח

 הלכה א  האומר לאשה הרי את מקודשת לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש, של דבש ונמצא של יין, בדינר זה של כסף ונמצא א של זהב, של זהב ונמצא ב של כסף, על מנת שאני כהן ונמצא לוי, לוי ונמצא כהן, נתין ונמצא ממזר, ...

59

רמב"ם הלכות אישות פרק ט

 הלכה א המקדש שתי נשים שאסור לישא שתיהן משום ערוה כאחת אינן מקודשות, כיצד כגון שקדש אשה ובתה או שתי אחיות כאחת אין אחת מהן מקודשת. הלכה ב קידש נשים רבות כאחת ואמר הרי כולכם מקודשות לי והיו בהן שתי אחיו...

60

רמב"ם הלכות אישות פרק י

 הלכה א  הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל זמן שהיא בבית אביה, והבא על ארוסתו בבית חמיו מכין אותו מכת מרדות, ואפילו אם קידשה בביאה אסור לו לבוא עליה ביאה שנייה בבית אביה עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתיחד...

1234567891011121314151617181920