רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 33721 מקורות עבור רמב"ם ומפרשיו. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כב

 הלכה א אסור להתייחד עם ערוה מן העריות בין זקנה בין ילדה שדבר זה גורם לגלות ערוה, חוץ מהאם עם בנה והאב עם בתו והבעל עם אשתו נדה, וחתן שפירסה אשתו נדה קודם שיבעול אסור להתייחד עמה אלא היא ישנה בין א הנש...

42

רמב"ם הלכות איסורי מזבח הקדמה

 הלכות איסורי מזבח. יש בכללן ארבע עשרה מצות, ארבע מצות עשה, ועשר מצות לא תעשה. וזהו פרטן: (א) להקריב כל הקרבנות תמימים. (ב) שלא להקדיש בעל מום [למזבח]. (ג) שלא ישחוט [בעל מום]. (ד) שלא יזרוק דמו. (ה) ש...

43

רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק א

 הלכה א מצות עשה להיות כל הקרבנות תמימין ומובחרין שנאמר תמים יהיה לרצון זו מצות עשה. הלכה ב וכל המקדיש בהמה שיש בה מום לגבי המזבח עובר בלא תעשה ולוקה על הקדשו שנאמר כל אשר בו מום לא תקריבו מפי השמועה ל...

44

רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ב

 הלכה א כל המומין הפוסלין באדם ובבהמה חמשים וכבר נמנו. הלכה ב ויש מומין אחרים מיוחדין בבהמה ואינן ראויין להיות באדם וכ"ג הם ואלו הן: אם היה גלגל עינה עגול כשל אדם, עינה אחת גדולה כשל עגל והשניה קטנה כש...

45

רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ג

 הלכה א אין המומין פוסלין בעוף וכן אחד הזכר ואחד הנקבה בעוף שלא נאמר תמים זכר אלא בבהמה בלבד, בד"א במומין קטנים אבל עוף שיבש גפו או נסמית עינו או נקטעה רגלו אסור לגבי המזבח שאין מקריבין חסר כלל, וכן אם...

46

רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ד

 הלכה א אחד הבהמה ואחד העוף שנרבעה או שהמית את האדם או הוקצה או נעבד הכל פסול לגבי המזבח. הלכה ב הרובע והנרבע ושהמית את האדם אם היו שם שני עדים הרי הבהמה או העוף נסקלין ובשרן אסור בהנאה, ואין צריך לומר...

47

רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ה

 הלכה א שאור ודבש אסורין לגבי המזבח ואיסורן בכל שהן שנאמר כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו וגו', ואינו חייב אלא אם הקטירן עם הקרבן או לשם קרבן, ואחד המקטיר עצמן או המקטיר תערובות שלהן לוקה על כל אחד מהן בפ...

48

רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ו

 הלכה א כשם שמצוה להיות כל קרבן תמים ונבחר כך הנסכין יהיו תמימים ונבחרים שנאמר תמימים יהיו לכם ונסכיהם שיהיו הנסכים תמימים שלא יביא נסכים לא מיין מעושן ולא סולת שהתליעה ולא יבלול בשמן שריחו או טעמו רע....

49

רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ז

 הלכה א לא כל דבר שאינו פסול מביא אותו לכתחילה, כיצד היה חייב עולה לא יביא שה כחוש וכעור ויאמר הרי אין בו מום, ועל זה נאמר וארור נוכל וגו' אלא כל שיביא לקרבן יביא מן המובחר. הלכה ב וכך היו עושין בזמן ה...

50

רמב"ם הלכות אישות הקדמה

 הלכות אישות. יש בכללן ארבע מצות, שתי מצות עשה, ושתי מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) לישא אשה בכתובה וקידושין. (ב) שלא תבעל אשה בלא כתובה וקידושין. (ג) שלא ימנע שאר כסות ועונה. (ד) לפרות ולרבות ממנה. ו...

1234567891011121314151617181920