רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 33721 מקורות עבור רמב"ם ומפרשיו. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק יא

 הלכה א שכיב מרע שאמר נכסים אלו לבניי, אין הבנות בכללם, היה לו בן אחד ובת, או בן ובן א הבן, אע"פ שהוא אמר לבניי שהוא לשון רבים אין נותנין אלא לבנו, שהבן האחד נקרא ב בנים. הלכה ב שכיב מרע שאמר נכסי לטוב...

192

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק יב

 הלכה א שכיב מרע שאמר בני פלוני יירשני, הרי זה יורש אותו לבדו ולא יירשוהו א שאר הבנים, וכן אם אמר על בת בין הבנות או אח בין האחין או שאר יורשין דבריו קיימין. הלכה ב אבל ב הבריא אין דבריו קיימין. הלכה ג...

193

רמב"ם הלכות חגיגה הקדמה

 הלכות חגיגה. יש בכללן שש מצות, ארבע מצות עשה, ושתים מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) להראות פני ה'. (ב) לחוג בשלש רגלים. (ג) לשמוח ברגלים. (ד) שלא יראה ריקם. (ה) שלא יעזוב לוי מלשמחו וליתן לו מתנותיו ב...

194

רמב"ם הלכות חגיגה פרק א

 הלכה א שלש מצות עשה נצטוו ישראל בכל רגל משלש רגלים ואלו הן: הראייה שנאמר יראה כל זכורך, והחגיגה שנאמר תחוג לה' אלהיך, והשמחה שנאמר ושמחת בחגך, הראייה האמורה בתורה היא שנראה פניו בעזרה ביום טוב הראשון ...

195

רמב"ם הלכות חגיגה פרק ב

 הלכה א נשים ועבדים פטורין מן הראייה, וכל האנשים חייבים בראייה חוץ מחרש ואלם ושוטה וקטן וסומא וחגר וטמא וערל, וכן הזקן והחולה והרך והענוג מאד שאינם יכולים לעלות על רגליהן כל אלו האחד עשר פטורין, ושאר כ...

196

רמב"ם הלכות חגיגה פרק ג

 הלכה א  מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל מוצאי שמיטה בעלותם לרגל ולקרות באזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם בדת האמת, שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסכות ב...

197

רמב"ם הלכות חובל ומזיק הקדמה

 הלכות חובל ומזיק. מצות עשה אחת, והיא דין חובל בחבירו או מזיק ממונו. וביאור מצוה זו בפרקים אלו.

198

רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק א

 הלכה א החובל בחבירו חייב לשלם לו חמשה דברים, נזק וצער ורפוי ושבת ובושת, וחמשה דברים אלו כולן משתלמים מן היפה שבנכסיו כדין כל המזיקין. הלכה ב נזק כיצד, שאם קטע יד חבירו או רגלו רואין אותו כאלו הוא עבד ...

199

רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק ב

 הלכה א החובל בחבירו חבל שהוא ראוי לשלם החמשה דברים כולן משלם חמשה, הזיקו נזק שאין בו אלא ארבעה משלם ארבעה, שלשה משלם שלשה, שנים משלם שנים, אחד משלם אחד. הלכה ב כיצד, קטע ידו או רגלו או אצבע מהן או שסי...

200

רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק ג

 הלכה א כיצד משערין הבושת, הכל לפי המבייש והמתבייש, אינו דומה מתבייש מן הקטן למתבייש מאדם גדול ומכובד, שזה שביישו זה הקל בשתו מרובה. הלכה ב המבייש את הערום או את מי שהוא במרחץ א פטור, נשבה הרוח והפכה ש...

1234567891011121314151617181920