רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 33721 מקורות עבור רמב"ם ומפרשיו. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

רמב"ם הלכות אבל פרק ז

 הלכה א מי שבאה לו שמועה שמת לו קרוב, אם בתוך שלשים יום הגיעה השמועה אפילו יום שלשים א עצמו הרי זו שמועה קרובה, וחייב לנהוג שבעה ימי אבילות מיום שהגיעה השמועה, וקורע ומונה שלשים לאיסור התספורת עם שאר ה...

12

רמב"ם הלכות אבל פרק ח

 הלכה א אבל חייב לקרוע על מתו שנאמר ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו הא אחר חייב לפרום, ואין קריעה אלא א מעומד, שנאמר ויקם המלך ויקרע את בגדיו, ומהיכן קורע, מלפניו, והקורע מאחריו או מן הצדדין או מלמטה לא יצ...

13

רמב"ם הלכות אבל פרק ט

 הלכה א כל הקרעים שקורע אדם על שאר קרוביו, שולל הקרע לאחר שבעה ומאחה לאחר שלשים, על אביו ועל אמו שולל לאחר שלשים ואינו מאחה לעולם, והאשה קורעת ושוללת מיד אפילו על אביה ועל אמה מפני הצניעות. הלכה ב כדרך...

14

רמב"ם הלכות אבל פרק י

 הלכה א השבת עולה למנין אבילות, ואין אבילות בשבת אלא א בדברים שבצנעה, כגון עטיפת הראש ותשמיש המטה ורחיצה בחמין, אבל ב דברים שבגלוי אינו נוהג בהן אבלות, אלא לובש מנעליו וזוקף את המטה, ונותן שלום לכל אדם...

15

רמב"ם הלכות אבל פרק יא

 הלכה א אף על פי שאין אבלות במועד קורע על מתו במועד וחולץ כתיפו, ומברין את האבלים לחם במועד, כל אלו בחולו של מועד א אבל ביום טוב אפילו ביום טוב שני אין קורעין ולא חולצין ולא מברין. הלכה ב אין קורעין ב ...

16

רמב"ם הלכות אבל פרק יב

 הלכה א  ההספד כבוד המת הוא, לפיכך כופין את היורשין ליתן שכר מקוננים והמקוננות וסופדין אותו, ואם צוה שלא יספדוהו אין סופדין אותו, אבל אם צוה שלא יקבר אין שומעין לו, שהקבורה א מצוה שנאמר כי קבור תקברנו....

17

רמב"ם הלכות אבל פרק יג

 הלכה א כיצד מנחמין את האבלים, אחר שקוברין את המת מתקבצין האבלים ועומדין בצד בית הקברות, וכל המלוין את המת עומדין סביב להן שורה לפני שורה ואין שורה פחותה מעשרה ואין אבלים מן המנין. הלכה ב האבלים עומדין...

18

רמב"ם הלכות אבל פרק יד

 הלכה א מצות עשה של דבריהם לבקר חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס הכלה, וללוות האורחים, ולהתעסק בכל צרכי הקבורה, לשאת על הכתף, ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור, וכן לשמח הכלה והחתן, ולסעדם בכל צ...

19

רמב"ם הלכות איסורי ביאה הקדמה

 הלכות איסורי ביאה. יש בכללן שבע ושלשים מצות, מצוה אחת עשה, ושלשים ושש מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שלא לבא על האם. (ב) שלא לבא על אשת אב. (ג) שלא לבעול אחות. (ד) שלא לבעול בת אשת אב. (ה) שלא לבעול ...

20

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א

 הלכה א הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה במזיד חייב כרת שנאמר כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות וגו' שניהם הבועל והנבעלת, ואם היו שוגגין חייבין חטאת קבועה, ויש מן העריות שהוא במיתת בית ד...

1234567891011121314151617181920