רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 33721 מקורות עבור רמב"ם ומפרשיו. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק א

 הלכה א ההפקר כל המחזיק בו זכה, וכן המדברות והנהרות והנחלים כל שבהן הפקר וכל הקודם בהן זכה, כגון העשבים והעצים והפירות של אילנות של יער וכיוצא בהן. +/השגת הראב"ד/ המדברות וכו'. א"א דוקא לאותו השבט עכ"ל...

182

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ב

 הלכה א נכסי גר שאין לו יורשים, ונכסי ההפקר ושדה שמכרה העכו"ם לישראל ועדיין לא החזיק בה, כולם דינם שוה, כל המחזיק א בהם בדרך מדרכי החזקה כמו שביארנו בהלכות מכירה קנה חוץ מאכילת הפירות. הלכה ב כיצד הלוק...

183

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ג

 הלכה א הנותן מתנה לחבירו אין המקבל זוכה בה אלא באחד מן הדרכים שהקונה זוכה בהן במקחו, אם מטלטלין רוצה ליתן לו, עד שיגביה או שימשוך דבר שאין דרכו להגביה או יקנה באחד משאר הדברים שהמטלטלין נקנין בהן, ואם...

184

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ד

 הלכה א המקבל את המתנה וזכה בה, ואחר שבאה לידו והוא שותק חזר בו, ואמר איני רוצה בה, או איני מקבלה, או הרי היא בטילה, או שאמר מום זה נראה לי בה, לא אמר כלום, וכשם שאין הנותן יכול לחזור בו כך המקבל אינו ...

185

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ה

 הלכה א הנותן מתנה בין בריא בין חולה צריך שתהיה גלויה ומפורסמת, אמר לעדים כתבו בסתר ותנו לו אינה כלום, שזה מערים כדי לאבד ממון אחרים שיחזור וימכור אחר שיתן. +/השגת הראב"ד/ ממון אחרים וכו'. א"א פירוש הט...

186

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ו

 הלכה א לעולם אומדין דעת הנותן, אם היו הדברים מראין סוף דעתו עושין על פי האומד אע"פ שלא פירש, כיצד מי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת וכתב כל נכסיו לאחר מתנה גלויה גמורה ואחר כך בא בנו אין מתנתו קיימת, שה...

187

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ז

 הלכה א  מנהג פשוט ברוב המדינות שבזמן שישא אדם אשה משלחין לו ריעיו ומיודעיו מעות כדי שיתחזק בהן על ההוצאה שמוציא באשתו ובאים אותן הריעים והמיודעים ששלחו לו ואוכלין ושותין עם החתן בשבעת ימי המשתה או במק...

188

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ח

 הלכה א הסומא או הפסח, או הגדם, או החושש א בראשו, או בעינו, או בידו או ברגלו וכיוצא בהן הרי הוא כבריא לכל דבריו במקחו או בממכרו ומתנותיו. הלכה ב אבל החולה שתשש כח כל הגוף, וכשל כחו מחמת החולי עד שאינו ...

189

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ט

 הלכה א שכיב מרע שצוה ואמר לא תגלו מתנה זו ולא תודיעו בה אדם אלא לאחר מיתה, הרי זו מתנה א קיימת ואינה מתנה מסותרת, שבעת שהקנה שהוא אחר מותו הרי אמר גלו אותה. הלכה ב מצוה מחמת מיתה אין צריך לומר גלו את ...

190

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק י

 הלכה א שכיב מרע שאמר תנו מנה לפלוני ומת, יתנו לאחר מיתה, שדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו, ואין חוששין שמא על מנה קבור הוא אומר. הלכה ב וכן שכיב מרע שאמר א הלואה או פקדון שיש לי ביד פלוני ב תנו אות...

1234567891011121314151617181920