רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 33721 מקורות עבור רמב"ם ומפרשיו. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יב

 הלכה א מי שאבדה לו אבדה ופגע באבדתו ואבדת חבירו, אם יכול להחזיר שתיהן חייב להחזיר ואם אינו יכול להחזיר אלא אחת מהן אבדתו קודמת, ואפילו לאבדת אביו או רבו שלו קודם לכל אדם. הלכה ב פגע באבדת רבו עם אבדת ...

142

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יג

 הלכה א המוצא אבדה שהוא חייב להחזירה חייב להכריז עליה ולהודיעה ולומר מי שאבד לו א מין פלוני יבוא ויתן סימנין ויטול, אפילו היתה שוה פרוטה בעת המציאה והוזלה חייב להכריז עליה, ואבן גבוהה היתה חוץ לירושלם ...

143

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יד

 הלכה א  השמלה בכלל כל אבידת אחיך היתה וכן השור והשה והחמור ולמה פרט הכתוב חמור להחזירו בסימני מרדעת אע"פ שהסימן בדבר הטפל לו יחזיר ולמה פרט שור ושה להחזיר אפילו גיזות השה או גז א זנב השור אע"פ שהוא דב...

144

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק טו

 הלכה א כל המוצא אבידה בין שיש בה סימן בין שאין בה סימן אם מצאה דרך הנחה אסור ליגע בה שמא בעליה הניחוה שם עד שיחזרו לה ואם יבא ליטול אותה והיה דבר שאין בו סימן הרי אבד ממון חבירו בידו שהרי אין לו בה סי...

145

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק טז

 הלכה א המוצא מחטים וצנורות ומסמרים וכיוצא בהן, אם מצאן אחת אחת הרי אלו שלו, מצא שנים שנים או יתר חייב להכריז, שהמנין סימן. הלכה ב וכן המוצא מעות מפוזרים הרי אלו שלו, אפילו היו מקצת מטבע זה על גבי זה ה...

146

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יז

 הלכה א  כל מציאה שאמרנו בה שהיא של מוצאה אינו זוכה בה עד שתגיע לידו או לרשותו, אבל אם ראה את המציאה אפילו נפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה זה א שהחזיק בה זכה בה. הלכה ב היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציא...

147

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יח

 הלכה א המוצא שטר חוב אע"פ שלא פירש בו אחריות נכסים ואע"פ שהחייב מודה ואף על פי שהוא מקויים הרי זה א לא יחזיר, שמא פרעו וקנוניא הם עושים כדי לטרוף בו לקוחות שלא כדין ולפיכך הודה לו שהרי יש לו לטרוף בשט...

148

רמב"ם הלכות גירושין הקדמה

 הלכות גירושין. יש בכללן שתי מצות, אחת מצות עשה והיא שיגרש המגרש בספר. שנייה מצות לא תעשה והיא שלא יחזיר גרושתו משנשאת. וביאור שתי מצות אלו בפרקים אלו.

149

רמב"ם הלכות גירושין פרק א

 הלכה א אין האשה מתגרשת אלא בכתב שיגיע לה וכתב זה הוא הנקרא גט, ועשרה דברים הן עיקר הגירושין מן התורה ואלו הן: שלא יגרש האיש אלא ברצונו, ושיגרש בכתב ולא בדבר אחר, ושיהיה ענין הכתב שגרשה והסירה מקניינו,...

150

רמב"ם הלכות גירושין פרק ב

 הלכה א זה שנ' בתורה +דברים כ"ד א'+ וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, אחד הכותב בידו או שאמר לאחר לכתוב לו ואחד הנותן בידו או שאמר לאחר ליתן לה, לא נאמר וכתב אלא להודיע שאין מתגרשת אלא בכתב, ונתן שלא תקח מ...

1234567891011121314151617181920