רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 33721 מקורות עבור רמב"ם ומפרשיו. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ב

 הלכה א הגזלה שלא נשתנית אלא הרי היא כמות שהיתה אע"פ שנתיאשו הבעלים ממנה ואע"פ שמת הגזלן והרי היא ביד בניו הרי זו חוזרת לבעליה א בעצמה, ואם נשתנית ביד הגזלן אע"פ שעדיין לא נתיאשו הבעלים ממנה קנה אותה ב...

132

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ג

 הלכה א הגוזל חבית של יין מחבירו והרי היא שוה דינר בשעת הגזלה והוקרה אצלו ועמדה א בארבעה, אם שבר את החבית או שתה אותה או מכרה או נתנה במתנה אחר שהוקרה משלם ארבעה כשעת הוצאה מן העולם שאילו הניחה היתה חו...

133

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ד

 הלכה א  קנס קנסו חכמים לגזלנין שיהיה הנגזל נשבע על כל מה שיטעון ונוטל מן הגזלן, והוא שיהיה זה מוחזק שגזלו בשני עדים. הלכה ב כיצד, הרי שנכנס לתוך בית חבירו למשכנו בפני עדים ולא היה תחת כנפיו כלום ויצא ...

134

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ה

 הלכה א  אסור לקנות דבר הגזול מן הגזלן ואסור לסעדו על שינויו כדי שיקנהו שכל העושה דברים אלו וכיוצא בהן מחזק ידי עוברי עבירה ועובר על +ויקרא י"ט י"ד+ ולפני עור לא תתן מכשול. הלכה ב אסור ליהנות בדבר הגזו...

135

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ו

 הלכה א קורות ואבנים ועצים וכיוצא בהן ששטפם הנהר אם נתיאשו הבעלים מהן הרי אלו מותרין והן של מצילן ואם אינו יודע אם נתיאשו או לא נתיאשו חייב להחזיר ואין צריך לומר אם היו הבעלים מרדפין אחריהן. הלכה ב לפי...

136

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ז

 הלכה א כל מי שנתחייב ממון לחבירו הישראלי וכפר בו ונשבע על שקר הרי זה חייב להחזיר לו הקרן שכפר בו והוספת חומש וחייב בקרבן והוא הנקרא אשם גזלות. הלכה ב אחד הגוזל או העושק או הגונב או שהלוהו או שהפקיד אצ...

137

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ח

 הלכה א הגוזל את חבירו ומת הנגזל יחזיר הגזלה ליורשים ואם אבדה או נשתנית נותן להם דמיה ואם נשבע לו ואחר כך מת נותן הקרן והחומש ליורשין. הלכה ב הגוזל את אביו ונשבע לו ומת האב, אם אין הגזלה קיימת או נשתני...

138

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ט

 הלכה א  הגוזל קרקע מחבירו והפסידה כגון שחפר בה בורות שיחין ומערות או שקצץ את האילנות ושחת המעיינות והרס הבנין חייב להעמיד לו בית או שדה כשהיו בשעת הגזלה או ישלם דמי מה שהפסיד. אבל אם נשחתה מאליה כגון ...

139

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק י

 הלכה א  גוי בעל זרוע שאנס נכסי ישראל וירד לתוך שדהו מחמת שהיה לו חוב על בעל השדה או מחמת שיש לו נזק ביד זה הישראלי או מחמת שהפסיד ממונו א ואחר שתקף על השדה מכרה לישראל אחר אין הבעלים יכולין להוציא מיד...

140

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יא

 הלכה א השב אבידה לישראל מצות עשה שנ' +דברים כב א+ השב תשיבם לאחיך, והרואה אבידת ישראל ונתעלם ממנה והניחה עובר בלא תעשה שנ' +דברים כב א+ לא תראה את שור אחיך והתעלמת מהם ובטל מצות עשה, ואם השיבה קיים מצ...

1234567891011121314151617181920