רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 33721 מקורות עבור רמב"ם ומפרשיו. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

רמב"ם הלכות ברכות פרק ד

 הלכה א כל המברך ברכת המזון או ברכה אחת מעין שלש צריך לברך אותה א במקום שאכל, אכל כשהוא מהלך יושב במקום * שפסק ויברך, אכל כשהוא עומד ב יושב במקומו ויברך, שכח לברך ברכת המזון ונזכר קודם שיתעכל המזון שבמ...

122

רמב"ם הלכות ברכות פרק ה

 הלכה א נשים ועבדים חייבין בברכת המזון, וספק יש בדבר אם הן חייבין מן התורה לפי שאין קבוע לה זמן או אינם חייבין מן התורה, לפיכך אין מוציאין את הגדולים ידי חובתן, אבל הקטנים חייבין בברכת המזון מדברי סופר...

123

רמב"ם הלכות ברכות פרק ו

 הלכה א כל האוכל הפת שמברכין עליו המוציא צריך א נטילת ידים תחלה וסוף, ואע"פ שהיא פת חולין ואע"פ שאין ידיו מלוכלכות ואינו יודע להן טומאה לא יאכל עד שיטול שתי ידיו, וכן כל דבר שטיבולו במשקין צריך נטילת י...

124

רמב"ם הלכות ברכות פרק ז

 הלכה א מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה וכולן דרך ארץ, ואלו הן: כשנכנסין לסעודה הגדול שבכולן נוטל את ידיו תחלה, ואח"כ נכנסין ויושבין מסובין, וגדול מיסב בראש ושני לו למטה הימנו, היו שלשה מטות גדול מי...

125

רמב"ם הלכות ברכות פרק ח

 הלכה א כל פירות האילן מברכין עליהן בתחלה בורא פרי העץ ולבסוף בורא א נפשות רבות חוץ מחמשת המינין הכתובין בתורה, והם ענבים ורמונים ותאנים וזיתים ותמרים שהוא מברך עליהן בסוף ברכה אחת מעין שלש, ועל פירות ...

126

רמב"ם הלכות ברכות פרק ט

 הלכה א כשם שאסור לאדם ליהנות במאכל או במשקה קודם ברכה, כך אסור לו ליהנות בריח טוב קודם ברכה, וכיצד מברך על ריח טוב, אם היה זה שיש להריח עץ או מין א עץ מברך בורא עצי בשמים, ואם היה עשב או מין עשב מברך ...

127

רמב"ם הלכות ברכות פרק י

 הלכה א ברכות אחרות ודברים אחרים הרבה שאין בהן פתיחה ולא חתימה תיקנו חכמים דרך שבח והודיה להקב"ה, כמו ברכות התפלה שכבר כתבנום, ואלו הן הבונה * בית חדש והקונה כלים חדשים בין יש לו כיוצא בהן בין אין לו א...

128

רמב"ם הלכות ברכות פרק יא

 הלכה א כל הברכות כולן פותח בהם בברוך וחותם בהם בברוך חוץ מברכה אחרונה של קריאת שמע וברכה הסמוכה לחבירתה וברכת הפירות והדומה לה וברכת עשיית המצות, ומאלו הברכות שאמרנו שהן דרך שבח והודיה יש מהן פותח בבר...

129

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה הקדמה

 הלכות גזלה ואבדה. יש בכללן שבע מצות, שתי מצות עשה, וחמש מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שלא לגזול. (ב) שלא לעשוק. (ג) שלא לחמוד. (ד) שלא להתאוות. (ה) להשיב את הגזלה. (ו) שלא יתעלם מן האבדה. (ז) להשיב ...

130

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק א

 הלכה א כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה שנ' +ויקרא י"ט י"א+ לא תגזול, ואין לוקין על לאו זה שהרי הכתוב נתקו לעשה שאם גזל חייב להחזיר שנ' +ויקרא ה' כ"ג+ והשיב את * הגזלה אשר גזל זו מצות עשה, וא...

1234567891011121314151617181920