רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 33721 מקורות עבור רמב"ם ומפרשיו. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב

 הלכה א המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנין אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה מזבח לעולה לישראל, ובמקדש נעקד יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית יי' בירושלים בהר המ...

102

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ג

 הלכה א המנורה מפורשת צורתה בתורה, וארבעה גביעים ושני כפתורים ושני פרחים היו בקנה המנורה שנאמר ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה, ועוד פרח שלישי היה סמוך ליריכה של מנורה שנאמר עד ירכה עד פרחה...

103

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד

 הלכה א  אבן היתה בקדש הקדשים במערבו שעליה היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ומטה אהרן, ובעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו ליחרב בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות ויאשיהו המלך צוה...

104

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ה

 הלכה א הר הבית והוא הר המוריה היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה והיה מוקף חומה, וכיפין על גבי כיפין היו בנויות מתחתיו, מפני אהל הטומאה, וכולו היה מקורה סטיו לפנים מסטיו. הלכה ב וחמשה שערים היו לו, אחד ...

105

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו

 הלכה א המקדש כולו לא היה במישור אלא במעלה ההר, כשאדם נכנס משער מזרחי של הר הבית מהלך עד סוף החיל בשוה, ועולה מן החיל לעזרת הנשים בשתים עשרה מעלות רום כל מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה. הלכה ב ומהלך כל עזר...

106

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז

 הלכה א מצות עשה ליראה מן המקדש שנאמר ומקדשי תיראו, ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שצוה על יראתו. הלכה ב ואי זו היא יראתו לא יכנס אדם להר הבית במקלו או במנעל שברגליו או באפונדתו או באבק שעל רגליו או במעו...

107

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ח

 הלכה א שמירת המקדש מצות עשה, ואע"פ שאין שם פחד מאויבים ולא מלסטים, שאין שמירתו אלא כבוד לו, אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרין לפלטרין שאין עליו שומרין. הלכה ב ושמירה זו מצותה כל הלילה, והשומרים הם הכהנ...

108

רמב"ם הלכות בכורות הקדמה

 הלכות בכורות. יש בכללן חמש מצות, שתי מצות עשה, ושלש מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) להפריש בכורות. (ב) שלא יאכל בכור תמים חוץ לירושלים. (ג) שלא יפדה הבכור. (ד) להפריש מעשר בהמה. (ה) שלא יגאל מעשר בהמה...

109

רמב"ם הלכות בכורות פרק א

 הלכה א מצות עשה להפריש כל פטר רחם הזכרים בין באדם בין בבהמה טהורה בין ממין החמור, בין שהיו שלימים בין שהיו טריפות שנאמר קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה, וכולן לכהנים. הלכה ב בכור אדם ...

110

רמב"ם הלכות בכורות פרק ב

 הלכה א כל המומים הקבועים הפוסלין את הקדשים ונפדים עליהן, אם נפל אחד מהן בבכור הרי זה נשחט עליו בכל מקום, וכבר ביארנו אותן המומין בהלכות איסורי מזבח שהראוי מהן להיות בזכר ששים ושבעה. הלכה ב וכל הדברים ...

1234567891011121314151617181920