רמב"ם ומפרשיו

רמב"ם ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 33721 מקורות עבור רמב"ם ומפרשיו. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

רמב"ם הלכות ביכורים פרק ה

 הלכה א ( א ) מצות עשה ( ב ) להפריש תרומה מן העיסה ( ג ) לכהן שנאמר ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה, ( ד )   * וראשית זו אין לה שיעור מן התורה ( ה ) אפילו הפריש כשעורה פטר את העיסה, והעושה כל עיסתו חלה...

92

רמב"ם הלכות ביכורים פרק ו

 הלכה א ( א ) הלוקח ( ב ) מן הנחתום חייב בחלה ( ג ) ומפריש ( ד ) מן החמה על הצוננת * ומן הצוננת ( ה ) על החמה ( ו ) אפילו מדפוסין הרבה. הלכה ב ( ז ) אין חייבין בחלה אלא חמשה מיני תבואה בלבד ( ח ) והם ה...

93

רמב"ם הלכות ביכורים פרק ז

 הלכה א שתי עיסות ( א ) שיש בשתיהן ( ב ) שיעור החייב בחלה ( ג ) ואין באחת מהן כשיעור ( ד ) ונגעו זו בזו ( ה ) ונשכו זו את זו ( ו ) אם היו ( ז ) של שנים אפילו הן ממין אחד ( ח ) פטורין מן החלה, ( ט ) שסת...

94

רמב"ם הלכות ביכורים פרק ח

 הלכה א ( א ) המפריש חלתו ( ב ) קמח ( ג ) אינה חלה ( ד )   * וגזל ביד כהן, ( ה ) ושאר העיסה חייבת בחלה, ( ו ) ואותו הקמח שהפריש לשם חלה ( ז ) אם יש בו עומר ועושהו עיסה ( ח ) ה"ז מפריש ממנו חלה ( ט ) כש...

95

רמב"ם הלכות ביכורים פרק ט

 הלכה א   ( א ) מצות עשה ( ב ) ליתן ( ג ) כל ( ד ) זובח ( ה ) בהמה טהורה ( ו ) לכהן ( ז ) הזרוע והלחיים והקיבה, שנאמר וזה יהיה משפט הכהנים, ( ח ) ואלו הם הנקראים בכל מקום מתנות, ומצוה זו נוהגת ( ט ) תמ...

96

רמב"ם הלכות ביכורים פרק י

 הלכה א ( א )   * מצות עשה * ליתן ( ב ) לכהן ( ג ) ראשית הגז שנאמר וראשית גז צאנך תתן לו, ( ד ) ולוים בכלל ישראל ( ה ) במצוה זו, ( ו )   * ואין לראשית הגז זו שיעור מן התורה, ומדברי סופרים * שלא יפחות (...

97

רמב"ם הלכות ביכורים פרק יא

 הלכה א ( א )   * מצות עשה ( ב ) לפדות ( ג ) כל איש מישראל ( ד ) בנו ( ה ) שהוא בכור ( ו ) לאמו הישראלית שנאמר כל פטר רחם לי, ונאמר ( ז ) אך פדה תפדה את בכור האדם. הלכה ב ( ח ) ואין ( ט ) האשה חייבת לפ...

98

רמב"ם הלכות ביכורים פרק יב

 הלכה א  מצות עשה לפדות ( א ) כל אדם מישראל ( ב ) פטר חמור ( ג ) בשה, ( ד ) ואם לא רצה לפדותו ( ה )   * מצות עשה לעורפו שנאמר ופטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו, ושתי מצות אלו נוהגות ( ו ) בכל מקום ...

99

רמב"ם הלכות בית הבחירה הקדמה

 הלכות בית הבחירה. יש בכללן שש מצות, שלש מצות עשה, ושלש מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) לבנות בית המקדש. (ב) שלא לבנות המזבח גזית. (ג) שלא לעלות עליו במעלות. (ד) ליראה מן המקדש. (ה) לשמרו סביב. (ו) שלא...

100

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א

 הלכה א מצות עשה לעשות בית ליי' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר ועשו לי מקדש, וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, והיה לפי שעה שנאמר כי לא באתם עד עתה וגו'. הלכה ב כי...

1234567891011121314151617181920