ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

שו"ת בעלי התוספות סימן פ

 א אלמנה תפסה ספרים שהיו של בעלה ורוצה לגבות כתובתה מהם, ובני בעלה הביאו שטר שהקנה להו כל נכסיו קודם שנשאה. ומיבעיא לי אי מקרי ספרים נכסי או אם דינם כס"ת. מיהו פ' מי שמת ב פרש"י: איבעי להו ס"ת מאי, מי ...

82

שו"ת בעלי התוספות סימן פא

 א וכתב מהר"ם על אחד שנדר על דעת רבים לעלות לא"י ואשתו הרה, דיש לו הפרה מפני סכנת העובר, והוי פיקוח נפש, ומילתא דשכיחא מודו בה רבנן, כההיא דפר' אליעזר פותחין [וכו'] ב ולילך בלא אשתו אינו יכול דמעגנה, ו...

83

שו"ת בעלי התוספות סימן פב

 א ופסק מהר"ם אם שני יהודים הכו זה את זה והולך השלטון וצוה לקהל לגזור חרם מי הכה חבירו, שאין להם לגזור חרם להציל עצמן בממון אחרים, אם יכולים בשום פנים להתפשר עם השלטון שימחול מלהחרים, ויצילו את עצמם במ...

84

שו"ת בעלי התוספות סימן פג

 א ועל דין מצרנות אין כח לבטל בפעם אחת, כי עשירים בעלי כיסים לא ישמעו לנו, כי יאמרו שאנו באים לחדש דבר מה שלא היה בשלפנינו. אמנם כבר בטלתי במקצת גאון עוזכם, כי מצאתי תשובת ר' פלטוי גאון ז"ל דכל היכא דה...

85

שו"ת בעלי התוספות סימן פד

 א אע"ג דגרסינן בירושלמי דשבועות ב הדא אמרה שנים שלוו מן האחד אחראין וערבאין זה לזה, הני מילי כשאין לאחד מהן לשלם חלקו, חייב השיני /השני/ לשלם עבורו, דכי ליכא לאישתלומי מהאי מישתלם מהאי. אבל כשיש לכל א...

86

שו"ת בעלי התוספות סימן פה

 א מעשה אירע באיסלינג"ן שישבו בחורים ובחורות לשתות. והיה שם נער אחד ושמו נתן. ושחקו עמו הקהל בליצנות, ואמרו לו כל אחד, נתן אני רוצה לקדש אותך. והיתה בחורה שם ושמה גננ"א, ואמרה לו גם כן בליצנות, נתן, בא...

87

שו"ת בעלי התוספות סימן פו

 א וששאלתם על שתבעוהו שלא יוליך הספרים שלו חוץ לעיר שלא יעשה קרחה בעיר. והוא השיב שהם של אביו, והשאילם לו, ואינו רשאי להשאילם לאחרים בלא רשות. הדין עמו דקיימא לן ב אין השואל רשאי להשאיל. ושלומכם יגדל נ...

88

שו"ת בעלי התוספות סימן פז

 א בקצרה אשיב לידידי הח"ר. ראובן קנה קרקעות משמעון, וכל אחד הקנה זקוקים לחבירו שמי שיחזור בו מן המקח שיפסיד זקוקים, ושמו ערבות ביד שליש עבור הזקוק, והקנו כדת. ואח"כ מכר שמעון הקרקע לאחר. והנה ראובן תוב...

89

שו"ת בעלי התוספות סימן פח

 א ברוך הנותן ליעף כח, ולאין אונים חיל ועוצם מרבה, ערב חג הסוכות, לעת צאת השואבות, לא נפניתי לרוב כתיבות, ובקצרה אשיב לכם מודועיי אלופיי ומיודעיי, הדבר אשר ישים השם בפי. אם יש עדים שנתן לה פרוטה או שוו...

90

שו"ת בעלי התוספות סימן פט

 א אין פנאי להאריך לכם אלופיי ומיודעיי הנרשמים, אך בקצרה נראה דממה נפשך יש לו לר' יואל להשיב ערבונות של ר' שמעון לר' שמעון. כי הוא לא התפיס לו שום קנין. ואף אם יש עדים כשרים אשר שאלוהו התפסת הקניין ואמ...

1234567891011121314151617181920