ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

שו"ת בעלי התוספות סימן ע

 א ראובן שהיה לו בית ומכר חציו לשמעון, שוב מכר חציו השני ללוי ויהודה, לכל אחד רביע, כי מטו למיפלג לא מצו לוי ויהודה לומר לשמעון הואיל ולדידן ליכא לכל חד וחד אלא רביע ליפלוג לארבעה חלקים ושקול אתה תרי מ...

72

שו"ת בעלי התוספות סימן עא

 א ואשר שאלת על הערב שכפר מתחילה שהיה ערב וכשהראו לו שהוא ערב חזר וטען שהלוה פרע למלוה בשבילו, לא שייך הכא כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי ב דאפילו אם בודאי לא פרע הוא אלא הלוה אמר פרעתי למלוה, נפ...

73

שו"ת בעלי התוספות סימן עב

 א ועל האלמנה אשר בעלה לא היה טהור ואין אדם חפץ לישאנה. אמת אשה אחת הכרתי שהיו אומרים עליה שהותר לה להיבעל לגוי. ושמעתי בצרפת שהתירו למקצת נשים, ולא נתתי לב לשאול מאין הרגלים. ויודע אני שאין ראוי כלל, ...

74

שו"ת בעלי התוספות סימן עג

 א קרובי ה"ר יואל, אחרי שקשה לך לומר כל דאלים גבר, ויש לירא מקטטות גדולות, נתתי דעתי למבוא תקנה, ובדקתי ומצאתי בספר רבינו משה מיימון זצ"ל שכתב כל היכא שהשדות שוות לגמרי בכל דבר, בהא ודאי אמרינן כגון זה...

75

שו"ת בעלי התוספות סימן עד

 א ועל אודות הספרים של שמעון שראובן טוען שממושכנין לו בט' זקוקים, ושמעון אומר שיש לו עדים, כל הקהל, שלא מישכנם אלא עבור הקדש, ואותו הקדש פרעתי, אי איכא סהדי שבאו לידו בתורת משכון בשביל ההקדש, שהיה ראוב...

76

שו"ת בעלי התוספות סימן עה

 א וששאלת על לאה שתבעה את ראובן בעלה שיגרשנה ושיתן לה כתובתה, כי אומרת ישען על ביתו ולא יעמוד ב וזה שנתיים לא קרב אליה משנשאה, והוא מודה לדבריה ואומר שעשו לו כשפים. לית דין ולית דיין שיוציא ויתן כתובתה...

77

שו"ת בעלי התוספות סימן עו

 א רבותי לא לכל הוצרכתם, דלא מבעי' לפי' רשב"ם שפירש אההיא דפ' מי שמת ב במעשה באחד שהיתה לו אשה תותרנית כו', דהיכא דמתה מתוך קטטה, דארגיל הוא, דאינו יורשה, ה"נ אינו יורשה, אלא אפילו לפר"ת ולפר"ח דמוקמי ...

78

שו"ת בעלי התוספות סימן עז

 א על תפילין אם צריכין בדיקה פעם אחת בשבוע או פעמים כמו מזוזה. לא אשכחן ליה אלא במזוזה כדאיתא פ"ק דיומא ב אבל תפילין לא אשכחן, וכן משמע פ' כתב דמקוואות ג : הכדור והאימום והקמיע והתפילה אין צריכין שיבא ...

79

שו"ת בעלי התוספות סימן עח

 א מהר"ם כתב על העכברים שהטילו מי רגלים לחיטין, דאפילו למר עוקבא דאמר ב לא נתבקעו ממש, הכא אין לחוש, דקרוב הדבר דמי רגלים אין מחמיצין, דאי מחמיצין היו כל החיטים מבוקעות. אע"ג דאמרינן בבכורות ג גבי מי ר...

80

שו"ת בעלי התוספות סימן עט

 א כתב מהר"ם. ולרחוץ עם אביו וחמיו ובעל אמו ובעל אחותו איני יודע היתר. וכמה פעמים הוריתי לאיסור. ואין נראה לומר דהתם בגיגית, אבל במרחץ שלנו מותר ב דמניין לנו לחלק היתר מדעת הכרס.

1234567891011121314151617181920