ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

שו"ת בעלי התוספות סימן ס

 א ראובן ששידך את בתו לבחור אחד בעודה קטנה, והתנה עמו שאם לא תקבל בתו הקידושין ממנו או משלוחו כשתיבגר, שיתחייב לו זקוק של זהב. וחזר וקדשה לאחר בקטנותה, וטען בתי אנוסה שאינה יכולה לקבל קידושין שכבר נתקד...

62

שו"ת בעלי התוספות סימן סא

 א תשובת מהר"ם: כתוב בה"ג היכא דקדיש אשה בפסולי עדות דרבנן, קידושי מעליא לא הוה עד דהדר מקדש בעדים כשרים, ואפ"ה לא תשתריא לעלמא אלא בגט. וליכא בין פסולי עדות דאורייתא לפסולי עדות דרבנן אלא בגט אשה בלבד...

63

שו"ת בעלי התוספות סימן סב

 א אמרי אינשי גמלא במדי אקבא רקדא ב והא קבא והא מדי ולא רקדא. שמעתי שהקהלות מקהו מקהייתא וקוראים אחרינו על אלה, על אשר התרנו בלא גט קידושין שנעשו רק בפני קרובים, בפני ראובן ובפני בן אחות ראובן. וקול הת...

64

שו"ת בעלי התוספות סימן סג

 א וששאלת על אחד שאסר אשתו עליו שאמר שנתייחדה עם הגוי, אם כל כמיניה להפסידה מזונות כיון שאין לו עדים וגם הוא לא ראה שום מעשה. עד שאתה שואל על המזונות מכלל דפשיטא לך לאוסרה עליו, ואמאי, הא קיימא לן דאין...

65

שו"ת בעלי התוספות סימן סד

 א ארי בחבורה ה"ר אשר. יפה כתבת ממסים (שנתן) [שנתנו] קודם שבא ראובן לעיר ולוו אותם ברבית, ומת ראובן קודם שהגיע זמן הפרעון, ומקצת בני אדם ירשוהו שדרים חוץ לעיר, שלא יתנו עליהם החיצונים, כיון דמדין תורה ...

66

שו"ת בעלי התוספות סימן סה

 א השיב מורי' ז"ל למ"ו ה"ר מנחם מוירצבורק וז"ל: על מי שמוסר את חבירו בשעת חימום שאומרים קצת בני אדם שהוא פטור, ותולין אותו במנהג הקהילות. אטו אם הכהו הכאה שאין בו שוה פרוטה או דבר מועט, והלך המוכה ומסר...

67

שו"ת בעלי התוספות סימן סו

 א ראובן טען על שמעון ליטרא יש לי בידך, תניהו לי. השיב שמעון אמת כי היה לך בידי, אבל כשבאת עלילה מן הדוכוס עליך ולקחו את שלך, אז נודע לפקיד שהיה בידי משלך, וגיזם ואמר אם לא תודה אם יוודע לי אחרי כן אעק...

68

שו"ת בעלי התוספות סימן סז

 א מה שטען זבולון על ראובן וב' חביריו שאמרו לו לפרוע לגוי אחד שלשים ליטרין ישנים עבורם, על מנת לפרוע לו חדשים. והלך זבולון ופרע עבורם אותן ל' ישנים, ועתה תובעם חדשים, כי אמרו לו תחילה, אין ההפסד הולך ע...

69

שו"ת בעלי התוספות סימן סח

 א על שטוען שמעון על ראובן משכנתי לך משכון מגוי, ולאחר זמן פדיתי המשכון מידך, ונתתי לך הריבית, ואח"כ לא נתן לי הגוי ריבית כלל, לכן תחזיר לי הריבית. והשיב ראובן כשפדית המשכון ממני אמרתי לך אם הגוי נתן ל...

70

שו"ת בעלי התוספות סימן סט

 א מעשה בראובן שהפקיד פקדון ביד לאה ובשעת מסירת הפקדון התנית לאה ואמרה אני אעשה בשלך כמו בשלי. והלכה לאה והפקידה פקדון זה ביד רחל עם שאר חפציה. והנה מת ראובן ונפלו נכסיו לפני דינה אחותו, ואח"כ נאנס הפק...

1234567891011121314151617181920