ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

שו"ת בעלי התוספות סימן נ

 א וששאלת על הכוס ששתה בו הגוי ועירה אותו ישראל בכח לחוץ, ומשך בו מן החבית, ואין ידוע אם היה בו טופח על מנת להטפיח ב ואע"ג דאין שונין להקל בנצוק, [כיון] דאיכא מרבוותא דשרו בלאו ההיא, נראה דשונין. ועוד ...

52

שו"ת בעלי התוספות סימן נא

 א וששאלת על תבשיל של ירק ושל קטנית שנתבשל בקדירה של בשר שהודח יפה יפה שאין לחוש שיש בה לממשות בשר, מהו לאכל גבינה אחר אותו תבשיל בלא קינוח הפה ונטילת ידים. נראה דלא תיבעי שאינה בת יומא, אלא אפילו היא ...

53

שו"ת בעלי התוספות סימן נב

 א על בחור אחד שנשא אשה תוך ג' חדשים, וכהן היה, ורצו להצריכו גט, לולא שלא שאל עד זמן גדול אחר ג' חדשים, והוכר שלא היתה מעוברת מראשון, ואי לא האי טעמא היו מצריכין להוציא, אף כי כהן היה, דקיימא לן לא עבי...

54

שו"ת בעלי התוספות סימן נג

 א ואם אמר חוזרני מעתה ואהיה אצלה מכאן ואילך, ועד עתה מחמת שנאה או כעס עשיתי, ומה שתליתי ברופאים כחשתי, מוסיפים על כתובתה לפי ימי המרד שעברו, ומכאן ואילך ישוב אליה. ולא אמרינן כיון דמרד עד הנה לא יוכל ...

55

שו"ת בעלי התוספות סימן נד

 א וששאלת אשה המורדת על בעלה ואינה רוצה לא להיות אצלו ולא לקבל הימנו גט, וסניא ליה ומצערא ליה, והוא היה ברצון אצלה. א"כ נראה לי דיש לדבר על לבה, אחרי שאינה חפיצה כלל להיות אצלו, שתמחול כתובה ויגרשנה וי...

56

שו"ת בעלי התוספות סימן נה

 א תשובת מהר"ם. על אודות ראובן ששידך בתו לשמעון שהיה מעיר אחרת ולא הכירו. ונתן ערבון כ"ה זקוקים שאם תמאן בתו מלקבל הקידושין, שיפסיד ערבונו, ובלבד שלא יעכבנו אונס. ושוב נודע לו שהיה שמעון חולה בחולי נכפ...

57

שו"ת בעלי התוספות סימן נו

 א השיב מורנו למו' ה"ר ישראל ב"ר אורשרגו. אשר שאלת על הבחור שקידש את האשה על מנת שאין בה מומין, ויש בה מומין חיטי הצואר, ועדיין לא כנסה. אם חיטי הצואר עומדים במקום שפעמים נגלים פעמים נכסים, אז ודאי הוי...

58

שו"ת בעלי התוספות סימן נז

 א על אודות הגבאי שתבע את האלמנה מעות של צדקה הלויתי לבעליך והנם בידיך. והיא טוענת לא ידעתי מי נתן לבעלי מעות הללו, אך מה שמצאתי בידו גביתי בכתובתי. נראה אם אין לגבאי שטר אין יכול לגבות מממון זה, כי יכ...

59

שו"ת בעלי התוספות סימן נח

 א מורי ה"ר ישראל אשר שאל אדוני את עבדו על הקהל שתבעו את האלמנה ליטרא שנדרה לצדקה, והיא כופרת. ועד אחד מעיד כדברי הקהל. נראה היה לפוטרה משבועה להכחיש העד, דמעות צדקה ליכא שבועה אפילו במודה מקצת דהויא ד...

60

שו"ת בעלי התוספות סימן נט

 א על האשה שנהרג בעלה ביום הרג רב. נראה שגובה כתובתה, ואם יש עדים שנשאת לו בתולה גובה מאתים אפילו בלא עדי שריפת כתובתה, דקיימא לן כר' יוחנן ב דאמר הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר ולא כלום, ולא מצי למימר פרעת...

1234567891011121314151617181920