ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

שו"ת בעלי התוספות סימן מ

 א בספר החכמה כתב רבי' ברוך בשם ר"ת דאפילו מעיר לעיר ומכרך לכרך אין מוציא, דלשם המושל יותר צורר מבכאן, והוי כמנוה היפה לנוה הרע ב וכ"ש מקהילה ליישוב.

42

שו"ת בעלי התוספות סימן מא

 א מעשה בא לפני רבי' שמחה במחט שנמצאת בחלל הגוף ואסר. דלא עדיף ממחט דאישתכח בחיתוכא דכבדא ב ובחיתוכא דריאה ג דטרפינן מטעם רוב דנבלעים נבלעים דרך וושט. וכן כתב בשם ר"י הזקן ורבי' שמואל.

43

שו"ת בעלי התוספות סימן מב

 א שאל ה"ר שמואל מבבנבר"ק לרבי' שמחה וז"ל אי צריך למלוח העוף חוץ ופנים. וכת' צריך, והיינו הופכו ומולחו ב א"כ חתיכה עבה יצטרך לבקעה ולמולחה, ולא מצינו חילוק באיברים, ואם יש לחלק בין עוף לחתיכה עבה, לפי ...

44

שו"ת בעלי התוספות סימן מג

 א דין מצרנות מספר רבי' שמחה. מצרן אחד תבע אחר הלקיחה במצרנותו, והלה משיב משכנתא היה בידי. והוציא שטר משכנתא שהיה ממושכן בידו בזקוק, וזמן השטר כ"ה בתמוז, ואם לא יפרע עד א' בטבת שיהיה מוחלט בידו, ויוסיף...

45

שו"ת בעלי התוספות סימן מד

 א זה לשון הארי' ר' יחיאל מפריש. על אותו כהן שנשא תוך ג' חדשים ולא (נשאר) [נשאל] לחכמים עד אחר שלשה חדשים, וידוע שאינה מעוברת, והגיע זמנו להחזירה עתה אפילו גרשה אומרים לו כנוס עתה אותה, דקיימא לן כחכמי...

46

שו"ת בעלי התוספות סימן מה

 א אעתיק תשובת רש"י, ונבון יבון דבר לאושרו. שאלו לרבינו המתנה שהזכיר לאשתו במטלטלין, אם מתקיים, הואיל ולא קנו מידו, שהרי לא מחמת מיתה ציוה, שכך אמר אם אעמוד מחולי זה אין בדבריי כלום, ואם אמות יתקיים. ה...

47

שו"ת בעלי התוספות סימן מו

 א צור תעודה, אוצר כלי חמדה מורי הרב ר' יהודה, הורני על אחד שאמר בקהל והזכיר שם של ד' אותיות כדקרינן ליה בחומש. וכך היתה לשונו, השם, והזכירו בפה מלא, ואל רחום וחנון יעזור לי שכל מי שעשה לי שלא כדין שיב...

48

שו"ת בעלי התוספות סימן מז

 א /סימן זה מורכב במקור משני סימנים בעלי ספרור זהה, החל מהפסקה: נראה בעיני, הקהל שדרים מתחיל הסימן השני/ שאל ה"ר יונה לה"ר יצחק אור זרוע. על אחד ששחט תרנגולת כדין בהולכה ובהובאה /ובהבאה/, אך כשגמר בשחי...

49

שו"ת בעלי התוספות סימן מח

 א השיב ה"ר זלמן משפיר"א על כ"ד חדש של מניקה, עניין מ' יוט"א כשנישאת לר' זקלין, אנו זכורין וגם מחבירינו וזקינינו היו שם ר' אשר מינטפר"ק בהוראת גאוני עולם, וקבלתי ממורי ה"ר ר' שמחה, אם נישאת אחר כ"א חדש...

50

שו"ת בעלי התוספות סימן מט

 א ושכתבת כיון שעשו הגנבים ברזא לאחת מן החביות שלא היתה תחילה מבורזת, והניחו ממנו יין, כ"ש דחיישינן שמא משכו מן המבורזות. נראה דאחזוקי איסור לא מחזקינן במלתא דאי לא משכחנא בה ריעותא הוה שרינן. כי משכחו...

1234567891011121314151617181920