ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

שו"ת בעלי התוספות סימן ל

 א תשובה לה"ר יוסף ב"ר שלמה. ואשר שאלת על ראובן שתבע את שמעון מאה דינרין שמסר אותו למלכות. והשיב שמעון אין לך בידי, מעולם לא מסרתיך ולא דברתי כנגדך למלכות. וחייבוהו ב"ד שבועת היסת כתקנ' דרב נחמן ב וראי...

32

שו"ת בעלי התוספות סימן לא

 א תשובת ה"ר יצחק בר אברהם. על היולדת בשבת אשר אסר לה אהובי לשחוט לה תרנגולת בשבת, והיה ביום לידתה, ואמ' מותר להאכילה נבילות דהוא איסור לאו מלחלל שבת דהוא איסור סקילה. נראה בעיני כיון שהוא בהול ומסופק ...

33

שו"ת בעלי התוספות סימן לב

 א הן קלותי כל היום, החילותי לשאול בארוני ואחשבה במחש' ואדברה על לבי, מי אני ומה אני לשלוח את אגרותיי ואפתח את שפתי, ואם אדבר בלשוני ניצל מיקחת (?) איש אשר כמוני, ותקבל אחי מרוב שיח, וענותך תרביני ועור...

34

שו"ת בעלי התוספות סימן לג

 א מחיבור ה"ר אפרים. וכבר בא מעשה לידינו על אחד שקונה ספרים בדורינגין מן הריקים המחזרים במלכות בשש' זקוקים, ושוב אתו הבעלים ותבעו הלוקח לדין, וחייבנוהו להחזיר בחנם משום גנב מפורסם דלא עשו בו תקנת השוק ...

35

שו"ת בעלי התוספות סימן לד

 א תשובת רבי' אפרים. על הצד ציד ומושך הכלב בחבל אצל הסוס. אם יש כאן משום כלאים. אמרו רבו' אפילו אם יכרך מתג הסוס וחבל הכלב בידו אין כאן משום מנהיג בכלאים. דלעולם אין חייב משום כלאים אלא דווקא בעשיית מל...

36

שו"ת בעלי התוספות סימן לה

 א מעשה ששכח יהודי מרתפו פתוח בליל שבת. למחרת מצא כד מלא יין בתיבה של גויה שפחה, ולא ידעו אנה לקחתו, ולא מצאו משקה טופח סביב הברזא. והתיר ה"ר יהודה ב"ר קלונימוס היין מאחר שמפחדת הגויה ליכנס במרתף. ועוד...

37

שו"ת בעלי התוספות סימן לו

 א מעשה היה שהיו גוים במרתף של יהודי ושתו בו. והייתה חבית של יין אחורי גבו של גוי ונתחכך הגוי גבו בברזא ונידנד ויצא מעט מן היין. ובא יהודי ותחב הברזא למקומה. ואסר ה"ר יהודה ב"ר קלונימוס היין והחבית. וה...

38

שו"ת בעלי התוספות סימן לז

 א מעשה שנמלחו דגים בקערה שאכלו בה השפחות בשר נבילה ושאלו לרבי' יב"ק ואסרו, לפי שהמלח נותן טעם הנבילה בדגים. ואח"כ אמרו לו קודם שמלחו הדגים בקערה היו תדיר משמשין בה מים. וחזר בו והורה מאחר שמחממין בה פ...

39

שו"ת בעלי התוספות סימן לח

 א מעשה היה שנמלחו ב' פרות לייבש והושמו בגיגית ועל עצים והיה דלף מים יורד עליהן עד שהיה הציר והדם ומי גשמים צף על הבשר של פרה התחתונה. ולפי שהיו חתיכות התחתונות מדובקות יחד, לא יוכלו המים לירד למטה. וש...

40

שו"ת בעלי התוספות סימן לט

 א שאל ה"ר יהודה כהן את רבי' ברוך. יורנו מורינו על כלי שמחבצין בו הגוים גבינותיהם איך יוטהר, כי היו מעידין על מור' ה"ר דוד שאוסר אפילו בהגעלה, הואיל וטעמו חזק דמי ליה כבית שאור שחימוצו קשה ב ונראה דאפי...

1234567891011121314151617181920