ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

שו"ת בעלי התוספות סימן כ

 א שאלת כשחל שמיני עצרת בשבת ושמחת תורה באחד בשבת אם מותר לאכול אתרוג של מצוה הואיל ונאסר בשבת, דיש לאוסרו משום הכנה כמו ביצה הנולדה בשבת אסורה בי"ט ב מה עניין הכנה לכאן. ביצה שנולדה בשבת ג או פירות שנ...

22

שו"ת בעלי התוספות סימן כא

 א עיר שהנהר חוץ לעיבורה של עיר קרוב לתחום שבת, היאך כותבין בגט. אם העיר מסתפקת מן הנהר לכל תשמישיה לטחון, למשרה, לכביסה, כותבין שם העיר. ואם לא יכתבו דיתבא על נהר פלוני אין לחוש אפילו אם יש בה נהר, דל...

23

שו"ת בעלי התוספות סימן כב

 א נשאל לפני ר' בצרפת מפני מה לא התירו לתלוש ירקות בי"ט לצורך י"ט מידי דהוה אשחיטה ובישול ואפיה דהא מיכמש כמישי הנהו שנתלשו מעי"ט, ויותר מזיק לו מן הבשר שנשחט מעי"ט דליהוי כדברים שאי אפשר לעשותם מעי"ט....

24

שו"ת בעלי התוספות סימן כג

 א פעם אחת שאל גוי קנקן של דלעת מזופף שנותנים לתוכו יין, והיה של ישראל ושאלו לגוי ונתן בתוכו יין שלו לילה אחת והחזיר לישראל. ולאחר זמן שכחו שנשתמש בו יין נסך ומלאוהו יין מבושל והריקוהו לתוך קנקן של עץ ...

25

שו"ת בעלי התוספות סימן כד

 א מעשה בא לפני ר' קנקן שהיה בו עכבת יין נסך ונתנו עליו משפך ומדדו במדה מן היין הכשר שבחבית ושפכו במשפך. ושאלו על היין שבחבית מה דינו. והשיב דמותר. לא מבעיא האי דניצוק בר ניצוק, אלא אפילו אם היין מקלח ...

26

שו"ת בעלי התוספות סימן כה

 א השיב ר' על המעכב ספר או מטלטלין, ויש לשואל חוב על המשאיל. על זה תיקנו שאינו יכול לעכב בחובו הואיל ובתורת שאלה בא לידו. ואר"ת דמ"מ יכול לטעון עד כדי דמיהם מגו דאי בעי אמר להד"ם, אע"פ שאין לו עכבה, דה...

27

שו"ת בעלי התוספות סימן כו

 א פעם אחת נפטר גוי עבד כנעני של רב בשבת, ולא היה לו בעיר לא אשה ולא בנים לקוברו. והייתה אשתו בוורמייש"א בקרוב שהייתה יכולה לבא בבקר. והתיר ר' בשבת לומר לגוי שהיה הולך בשבת לוורמש"א לצוות לה לבא בבקר. ...

28

שו"ת בעלי התוספות סימן כז

 א מעשה שהגביה העגל' ביינו של ר' ארוכות העגלה כדי להוציא סוסו מתחת המשאוי, ובאותו שעה היה מקלח מחבית לגיגית כדרך שמפרקים יין על העגלה. ולא סייע יהודי עמו להגביה בארוכות העגלה. ואמר ר' כחו שלא בכוונה לא...

29

שו"ת בעלי התוספות סימן כח

 א מעשה בא בבית ר' יצחק שכלה היין עד הברזא, והגביה גוי אחד לבדו החבית, ובאותו שעה משך ישראל את הברזא ולקח היין בקנקן ישראל. והתיר יין הנשאר בחבית, ואסר אותו שיצא לחוץ. דהכי אמרינן בהשוכר ב המערה מחבית ...

30

שו"ת בעלי התוספות סימן כט

 א על סוס ששכר ראובן משמעון והוליכו מהלך ב' ימים מן העיר ובצאתו מן העיר קרוב לשתי פרסאות נמצא צולע על יריכו. ולא חשש ראובן לדבר ורכב עליו למקום חפצו, ובבואו שמה הראהו לאומן לתקנו, ותקנו, והתרה בו שלא י...

1234567891011121314151617181920