ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

שו"ת בעלי התוספות סימן י

 א שאלו את ר"ת מהו לברך על הבשמים בי"ט שחל במוצאי שבת. דבר זה מותר ולא מצינו בו איסור בתלמוד. ואי משום יקנה"ז ב חסר ב', אין מביאים ממנו ראייה, וכן נוהגין במתיבתא. אבל הורה רבי' שמואל הלוי, במוצאי יום ה...

12

שו"ת בעלי התוספות סימן יא

 א תשובת ר"ת לה"ר יוסף מאורלינ"ש. אני ישן ולבי ער, לאהבת דודי כאש בוער. צרור הכסף, ה"ר יוסף. על אשר כתבת על טופס הגט שנכתב על פי, ונכתב פלוני דמתקרי פלוני, ואמרת שאני גורם להוציא לעז על גיטין הראשונים ...

13

שו"ת בעלי התוספות סימן יב

 א תשובת ר"ת. (מה שאמרתם) [אין זה כמו שאמרתם אלא] דינא דמלכותא ב באומות העולם מיירי. אבל מלכי ישראל ומלכי בית דוד דנין אותו כדמפרש פ' כהן גדול ג ואין יכולין לגזול, כלו' שלא כדין. ואפילו למ"ד כל האמור ב...

14

שו"ת בעלי התוספות סימן יג

 א השיב ר"ת אשר צעק ראובן על שמעון שהכניסו בערבות נגד גוי אחד בי' ליט', ואת ידו נתן והפר ברית. ועמד ראובן [ללכת לבית הגוי] לפצותו, ובדרך נתפס. ותובעו הי' ליטרין ודמי פדיונו וריבית שעלה על הי' ליט'. ודא...

15

שו"ת בעלי התוספות סימן יד

 א תשובת ר"ת הקונה מציאה בפתחו של חברו. מה ששאל ידידי על שני בני אדם העומדים על פתח ראובן, מקצת' בחוץ ומקצת' בפנים, וראו גוי העובר ברה"ר כנגד פתחו של ראובן, ועמו דברים של מציאה או של גניבה. והכניסוהו ב...

16

שו"ת בעלי התוספות סימן טו

 א ומעשה וסיכך ה"ר שמשון גיסו של ר"ת בנסרים שאין בהן ד', ועשה סוכה יפה מאד כעין כיפת חדרים, ותקוע במסמרות, ופסלה ר"ת משום דמצלת מן הגשמים. אבל אם השכיבן זה אצל זה, כשירה, דאין מצלת מן הגשמים.

17

שו"ת בעלי התוספות סימן טז

 א תשובה מגאוני נרבונא על קריאת חומשין במקום דליכא ס"ת. הילך לשונם: אמת הוא שאמרו חכמים ז"ל ב אין קוראין בחומשין בבית הכנסת מפני כבוד הציבור, וכן הלכה. אך זה תשיב על דעתך, וכי ס"ת שאנו קורין בו, ושאנו ...

18

שו"ת בעלי התוספות סימן יז

 א מעשה בימי זקיני שאפה ג' מצות ערב פסח ולא תרם חלה מאותו עיסה בלבד, ומן המצות אין יכול להפריש דבעינן שלימים לצורך הסדר, וצוה ללוש עיסה אחרת ולתרום חלה ממנה, ולקרא לה שם אחר אפייה, וליתנם בסל, והסל מצר...

19

שו"ת בעלי התוספות סימן יח

 א ופעם אחת אירע פסח בשבת. ושכח רבי' שמריה ולא עירב עירובי חצרות מבעוד יום. ואחר שקראו קריאת שמע בבית הכנסת, אמר לעומדים לפניו לא עירבתי, הריני יוצא ומניח עירובי חצירות. ורצו להתווכח עמו ואמר בדרבנן עב...

20

שו"ת בעלי התוספות סימן יט

 א איש אשר רוח בו, נתן מהודו עלי לשאת משאת שלום, כי אין תשורה להביא לאיש הרואה, ועתה נשאתי ידי על סאה גדוש, לברך מורי ר' יואל ב"ר יצחק הלוי נ"ע, על כי זכרתני אותך, וייטב לך לרבות שלום, כי איני כדיי, אע...

1234567891011121314151617181920