ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן מה

 א תשו' ה"ר שמואל ב"ר משה. ב ב"ב קנ"א סע"ב. ג   מלכים ב' פ"כ א'. ד ב"ב קנ"ג ע"ב; קידושין ע"א ע"ב; גיטין כ"ח ע"א. ה משנה, ב"ב פ"ט מ"ו. ו דף כ"ה ע"ב. ז   שמואל ב' פי"ז כ"ג. ח   מלכים ב' פ"כ א'; והשוה ב"ב...

182

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן מו

 א תשו' הרב ר' יהודה. ב דף ז' ע"ב. ג דף כ"ח ע"א. ד דף ז' ע"ב. ה   שמואל א' ב' כ"ה. ו ב"מ נ"ח ע"ב. ז   שמואל א' ב' כ"ה.

183

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן מז

 א תשו' ה"ר יצחק ב"ר משה מוינא. ב חולין פ' כל הבשר, קי"ג ע"א. ג דף קי"ג ע"א, ד"ה או דילמא. ד חולין כ"ז ע"א, ד"ה דלא לשוייה גיסטרא.

184

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן מח

 א תשו' ה"ר יקותיאל ב"ר אברהם. ב כתובות ס' ע"ב. ג כתובות ס' ע"ב. ד מו"ק כ"ב ע"ב. ה משנה, כתובות פ"ז מ"א. ו כתובות ע"א ע"א. ז דף י"א ע"א. ח הלכה ד'. ט נדה ל"ח ע"א. י יבמות ל"ז ע"א; סנהדרין ס"ט ע"א. יא י...

185

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן מט

 א תשו' הר"ר מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורק. ב חולין צ"ה ע"א. ג ביצה ג' ע"א. ד ע"ז ל"ו ע"א. ה חולין צ"ה ע"א, ד"ה דאיתחזק איסורא. ו פ"ז, מ"ו. ז ע"ז ס"ב ע"ב: הואיל וטומאתו קיל. ח טהרות פ"ג מ"ז. ט טהרות פ"ג מ"ח;...

186

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן נ

 א תשו' הר"ר מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורק. ב ע"ז סי' ע"ב. ג דף ט' ע"ב.

187

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן נא

 א תשו' הר"ר מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורק. ב חולין קי"א ע"ב. ג פסחים ל' ע"ב. ד פסחים ל' ע"א. ה פסחים ל"ו ע"א. ו חולין קי"א ע"ב. ז חולין ק"ה ע"ב.

188

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן נב

 א תשו' הר"ר מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורק. ב יבמות ל"ז ע"א. ג יבמות ל"ו ע"ב. ד יבמות ל"ו ע"ב. ה יבמות ל"ז ע"א.

189

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן נג

 א תשו' הר"ר מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורק. ב כתובות ס"א ע"ב. ג גיטין מ' ע"ב.

190

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן נד

 א תשו' הר"ר מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורק.

1234567891011121314151617181920