ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כה

 א תשו' ר"י. ב ב"מ קט"ז, גבי סכינא דאשכבתא.

162

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כו

 א תשו' ר"י. ב משנה שבת פכ"ג מ"ד. ג שבת קנ"א ע"א; תוספתא שבת פי"ח הי"ג.

163

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כז

 א תשו' ר"י. ב ע"ז נ"ח ע"ב. ג ע"ז ס' ע"א.

164

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כח

 א תשו' ר"י. ב ע"ז ע"ב ע"ב. ג ע"ז ע"ב ע"ב.

165

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כט

 א תשו' ה"ר יצחק ב"ר אברהם. ב ב"ק פ"ו ע"א. ג ב"ק ל"ג ע"א. ד   ויקרא כ"ד, י"ט. ה ב"ק ד' ע"ב. ו ב"ק ס"ב ע"א. ז ברכות ה' ע"א.

166

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן ל

 א תשו' הר' יצחק ב"ר אברהם. ב שבועות מ' ע"ב; ב"מ ה' ע"א. ג ב"ב קכ"ז ע"ב והלאה. ד שבועות מ"ו ע"ב. ה שבועות מ"ו ע"ב. ו ב"ב ל"ג ע"א, ד"ה מיגו.

167

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן לא

 א תשו' ה"ר ב"ר אברהם. ב יומא פ"ד ע"ב. ג יומא פ"ח ה"ה: תני הזריז משובח, והנשאל מגונה, והשואל הרי זה שופך דמים. ד חולין ז' ע"א. ה שבת י"ב ע"א. ו מכות ה' ע"ב. ז שביעית פ"ד ה"ב.

168

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן לב

 א תשו' ה"ר אפרים. ב פאה פ"ח מ"ח. ג חולין קי"א ע"א. ד חולין ק"ח ע"ב. ה שבת פט"ז מ"ח. ו שבת קכ"ב ע"ב. ז צ"ל בכריתות, והיא בדף כ"ד ע"א. ח ב"ק קט"ז ע"א. ט ב"ק קט"ז ע"א. י כתובות ס"ז ע"ב. יא פאה פ"ח מ"ז. י...

169

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן לג

 א תשו' הר' אפרים. ב ב"ק קט"ו ע"א.

170

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן לד

 א תשו' ה"ר יהודה ב"ר קלונימוס. ב שבת נ"ד ע"א. ג כלאים פ"ח מ"ו. ד כדעת רב, ירושלמי כלאים פ"ח ה"ג. ה כלאים פ"ח ה"ב; וכן התוספתא, כלאים פ"ה ה"ו. ו ירושלמי כלאים פ"ח ה"ג. ז   דברים כ"ב י'. ח כלאים פ"ח מ"ד...

1234567891011121314151617181920