ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן ה

 א תשו' ר' יעקב ב"ר יצחק הלוי. ב ב"מ ס"ט ע"ב.

142

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן ו

 א תשו' ר' יעקב ב"ר יצחק הלוי. ב   שמות כ"ב כ"ד. ג במשנה, ב"מ פ"ה מ"ט. ד ב"מ ע"ה ע"א; וכן פוסק הרמב"ם פ"י מהלכ' מלוה ולוה, ה"ב. ה בכורות מ"ט ע"ב.

143

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן ז

 א תשו' ר' יעקב ב"ר יצחק הלוי. ב במשנה ב"מ פ"ה מי"א.

144

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן ח

 א תשו' רש"י. ב ב"ב קנ"א סע"ב.

145

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן ט

 א תשו' רש"י. ב ערכין י"ז סע"ב; ב"ב קכ"ח ע"א.

146

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן י

 א תשו' ר' יעקב תם. ב פסחים ק"ג ע"א. ג ביצה ט"ז ע"א; תענית כ"ז ע"ב.

147

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן יא

 א תשו' ר' יעקב תם. ב גיטין ל"ה ע"א.

148

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן יב

 א תשו' ר' יעקב תם. ב מימרא דשמואל, ב"ק קי"ג ע"א וע"ב; גיטין י' ע"ב; ב"ב נ"ד ע"ב; נדרים כ"ח ע"א. ג סנהדרין י"ט ע"א. ד רבי יוסי, רבי נהוראה, ושמואל, סנהדרין כ' ע"ב; תוספתא סנהדרין פ"ד ה"ה. ה   שמואל א' ...

149

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן יג

 א תשו' ר' יעקב תם. ב גיטין ע"ג ע"א. ג ב"מ ע"א ע"ב.

150

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן יד

 א תשו' ר' יעקב תם. ב ע"ז י' ע"ב. ג ע"ז י' ע"ב. ד ב"ב קמ"ג ע"א: והא עובדא הוה בנהרדעא ואגביה שמואל פלגא, בטבריא ואגביה רבי יוחנן פלגא. ה ב"ב קמ"ג ע"ב.

1234567891011121314151617181920