ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

שו"ת בעלי התוספות סימן קל

 א מעשה שנתפשו יהודים בעיר אחת, ויש מהם שלקחו להם כל אשר להם. לסוף נתפשרו בת"ק ליטרין, ונכה להם השר מה שלקחו מאותם היהודים. ועתה אומרים האחרים שאין לפרוע להם מה שנלקח להם, כי בשביל שנמצא אצלם ממון נתרב...

132

שו"ת בעלי התוספות סימן קלא

 א תשובת ה"ר יצחק מאופנהיימ' ז"ל. נראה לי אע"פ שיחיד ורבים הלכה כרבים ב הכא הלכה כיחיד דמסתבר ליה טעמא, דהא מסייעו ליה בני עכן שהעידו שאחיו הדר עמהם נותן מס מאותו חוב, ולולי זה לא הייתי מאמינו שלא היה ...

133

שו"ת בעלי התוספות סימן קלב

 א על ראובן שנתן לשמעון מתנה על מנת שיעשה לו דבר פלוני, והתנה בתנאי כפול אם תעשה יהא נתון לך, ואם לאו לא יהא נתון לך, אם שמעון יכול לחזור בו ולומר לא אעשה ולא אזכה במתנה. נראה לי דחייב לקיים תנאו אי לא...

134

שו"ת בעלי התוספות סימן קלג

 א על דבר לאה אשר נתקדשה בטבעת בחזקת שהיה של זהב ונמצא של נחשת שנה אחר נישואיה. על זה כתב רבי' שמשון משנ"ץ בתשובה אחת, שאע"פ שהחתן היה סבור שהיה של זהב, מ"מ אחרי שלא אמר בפירוש התקדשי לי בטבעת זו שהיא ...

135

שו"ת בעלי התוספות סימן קלד

 א תשובת ה"ר אשר. שלום למורי ה"ר שניאור וחביריו. נראה לעניית דעתי, אחרי שראובן לא אכל בבית שמעון כאשר נדר, נעשה בעל חוב וחייב לפרוע, ואינו יכול לאכול עוד. כי מה שנהגו עתה הערבים לאכול על החוב, לא מצינו...

136

שו"ת בעלי התוספות סימן קלה

 א ראובן טען על שמעון הברחת ממוני שקו' אינטר"ן. א"ל שמעון ראית זה. אמר ראובן לא, אבל סבורני כך, ואם ראיתי לא הייתי מניחך. אמר שמעון לדיינים תאמרו לו לברר איך הברחתי ממונו, ולא רצה ראובן לברר יותר. אמר ...

137

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן א

 א תשו' ה"ר יוסף ב"ר שמואל טוב עלם. ב מ"ק ט"ז ע"א. ג שבועות מ"א ע"א. ד ב"ק ע"ט ע"א; ב"ב ס' ע"ב; ע"ז ל"ו ע"א; הוריות ג' ע"ב. ה   ויקרא כ"ה, ל"ו. ו ב"ב ט' ע"א, ושם: ר' אלעזר. ז   ישעיה , ל"ב, י"ז. ח ב"ב ...

138

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן ב

 א תשו' ה"ר משלם. ב שבת כ"א ע"ב. ג מגילה כ"ו ע"ב. ד סוכה מ"ו ע"ב.

139

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן ג

 א תשו' ר' אלעזר ב"ר יצחק הגדול. ב עי' קדושין ע"ז ע"א. ג   דברים י' ח'. ד בכורות מ"ג ע"א. ה מנחות ק"ט ע"ב. ו מנחות ק"ט ע"א. ז   מלכים ב', כ"ג ט'.

140

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן ד

 א תשו' רבי' קלונימוס איש רומי. ב פסחים ס"ט ע"ב והלאה. ג פסחים ע ע"א.

1234567891011121314151617181920