ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

שו"ת בעלי התוספות סימן קכ

 א שלום למו' הרב ולתלמידיו שי' הנה אכתוב לכם לשון רבי' ז"ל וממנו תדונו. גרסינן פ' חזקת הבתים ב בני העיר שנגנב ספר תורה שלהם אין דנין אותו בדייני אותה העיר ואין מביאין ראייה מאנשי אותה העיר. וגרסינן נמי...

122

שו"ת בעלי התוספות סימן קכא

 א וששאלתם אם מותר להשביע שדים להגיד עבור גניבות ועתידות. קבלנו כי שדי נר ושדי בוהן ושדי חרב מותרים אפילו על ידי ישראל מפני שמכזבי' ב וכ"ש על ידי גוי. ואין בו משום לא תדרוש לאלהיהם. אבל עניין אחר אסור ...

123

שו"ת בעלי התוספות סימן קכב

 א על היין שהונח ברשות הרבים וראו שגוי קטן הכניס ידו על פי החבית, אך לא הרגישו אם יד הגוי טופח בה מן היין או לא, רק אחד, ואותו הכחיש בעל היין. אמת כי ה"ר יחיאל פסק דמלמדין אותו להכחישו, וכשבאין לפניו ל...

124

שו"ת בעלי התוספות סימן קכג

 א על הד' אנשים אפילו אם כדבריכם ששלוחיו אמרו לכם יתן ל' ליטרין, כיון שבשעת שחתמו והתירו לו לא כפלו תנאן ולא הקדימו הן למעשה והן קודם ללאו, כמו חליצה מוטעת שכשירה ב ואין תנאי מועיל בה משום דאי איפשר לק...

125

שו"ת בעלי התוספות סימן קכד

 א ... וגם כאן הדבר חלוק אם הוא כך רק שנתגלה ללוקח מי המוכר שוב לא הוצרכו לסרסור כלום, אלא מאיליהם היו באים יחד וגומרים מקחם. אז נראה שעל הגילוי לבד שגילה לו, פלוני הוא המוכר, אין לו שכר סרסרות, שאין ז...

126

שו"ת בעלי התוספות סימן קכה

 א ועל המשומד שהקדיש מה שנפל לו לירושה בעת הגזירה ונשתמד מיד. אמת דיש כח ביד ב"ד לאבד זכות המשומד וירושתו כיון שלא שב מיד כשעבר הזעם. אבל מה שהקהל אומר שבשעה שקידש אביו השם אכתי לא נשתמד [הבן] וירש. כי...

127

שו"ת בעלי התוספות סימן קכו

 א (תשובת ה"ר אשר) אחרי שהאנוסה הקנתה לפלוני כל ירושתה, וישראל משומד יורש אביו דבר תורה כדאמ' פ"ק דקידושין ב מכי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר ג הוא זוכה בכל הנחלות הראויות לה בין מאביה בין מאחיה בין מזקנ...

128

שו"ת בעלי התוספות סימן קכז

 א על הנשים שהמירו מאימת מות, וכשמצאו המלטה חזרו... והנראה לי כתבתי, אשר בן ה"ר יחיאל זצ"ל. וכתב ה"ר אברהם הלוי, אע"פ שבתשובת הגאונים אסרו משומדות לבעליהן, הני מילי מדעתן, אבל אילו שבאונס, ומסתכנין בעצ...

129

שו"ת בעלי התוספות סימן קכח

 קשה לן דינא על אודות ראובן וחנוך בנו שנהרגו בגזירה ביום חרון אף השם, המקום ינקום דמם, ולא נודע מי נהרג ראשון. ואלמנת חנוך תובעת כתובתה מקרקע שהיה של ראובן. ואין בקרקע אלא כנגד חצי כתובתה, כי אלמנת ראו...

130

שו"ת בעלי התוספות סימן קכט

 א פסק מור' הר"ר ידידיה ז"ל מה שכתבת שהנכסים בחזקת האלמנה לא היא. דקיימא לן כר' עקיבא פ' הכותב ב מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין ינתנו ליורשין, אפילו במלוה דלהוצאה ניתנה וכו'. אפילו הייתה קיימת האלמנ...

1234567891011121314151617181920