ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

שו"ת בעלי התוספות סימן קי

 א השיב ה"ר אביגדור כהן צדק לה"ר חזקיה ב"ר יעקב על הגט שנכתב בהל"א ושם יש נהר שיש לה שני שמות הל"א וסולוו"א, ולא כתבו בגט כ"א הל"א ולא סולוו"א. וזה לשונו. על העיר ועל הנהר שיש להן שני שמות איזה מהן שיכ...

112

שו"ת בעלי התוספות סימן קיא

 א וששאלת על חצי זית חזיר שנמצא במלח, צריך לשערו ולא בחוזק של מלח. אע"ג דיהיב טעמו. (דרבה) [דתרבא] אם הוא ניתן לבשר קיימא לן איפשר לסוחטו אסור, פ' כל הבשר ב והוה ליה מין במינו במשהו. ושכתבת שלא היה בו ...

113

שו"ת בעלי התוספות סימן קיב

 א פסק מ"ו ה"ר שמואל לוי דאין אפוטרופא יכול לאסור קרקע היתום על אדם. דאפילו אם היתום עצמו מצי לאוסרו אם יכול להוציאו בדיינין, משום דאמרינן ב גזל ולא נתיאשו הבעלים שניהם אין יכולין להקדיש, הני מילי במטל...

114

שו"ת בעלי התוספות סימן קיג

 א על ישראל שמשכן משכונו לישראל אחר ע"י גוי, ומת הגוי או הלך לו, אעפ"כ צריך להחזיר לישראל וליקח קרן וריבית ע"י גוי אחר. דאם לא תימא הכא, דמצי למימר אין לי עסק בך, מתקני רבנן מלתא דאתי לידי ספידא /פסידא...

115

שו"ת בעלי התוספות סימן קיד

 א מעשה שבחורים רכבו לנישואין ועברו נהר אחד ורכבו על הסוסים. והיה אחד שהוליך להם בגדיהם על סוסו בשכר. וכשרכבו תוך הנהר אתא דיקולא דנהרא ובעא למיטבע לחוד מינייהו. מיהר אותו שהוליך בגדי הבחורים והצילו, ו...

116

שו"ת בעלי התוספות סימן קטו

 א פסק מורי שאירי הר"ר שמואל הלוי דהמעמיד משכון לחבירו ואמר המלוה ללוה אני רוצה למכור המשכון, ואמר לו הן, דאין למוכרו אלא בב"ד. וראייה מפ' איזהו נשך ב אשכחיה גו זימניה ואמר ליה קני, קני. לבתר זימניה וא...

117

שו"ת בעלי התוספות סימן קטז

 א תשובת הר"ר יצחק משטרובינגן. מדוע שלחתם אלי, ואנכי מטורף ומטולטל, וחרדתי למהר להשיב אשר הורוני מן השמים. ונראה לי דודאי דן זכה בכל הנכסים שהניחה רחל הזקינה מכח ירושת בתו שהיתה בת בת הזקינה, בין שמתה ...

118

שו"ת בעלי התוספות סימן קיז

 א תשובה. לא ידענא מאי תיבעי ליה למר, אם מת הילד ואח"כ נתארסה, פשיטא דמותרת, כדפסיק תלמודא פ' אע"פ ב הילכתא מת מותר, גמלתו אסור. ולית הלכתא כמר בר רב אשי, דבתר הכי קאמר סתמא דתלמודא, ולא היא ההוא שוטה ...

119

שו"ת בעלי התוספות סימן קיח

 א על אודות החוב. מאחר ששמעון מודה שהיה במעמד, כמו שטוען נהי כשעמדתי אצלך לא נדרתי כו', ודאי חייב שמעון ליתן חלקו גם לחוב, ויש לשום אותו כמה היה שוה בשעה שפטרו השר להצילם. ובני העיר ישומוהו המכירים החי...

120

שו"ת בעלי התוספות סימן קיט

 א על פי הדברים אשר ראיתי שכתבו רבותינו אשר בוינפנ"א שבעל אמו של היתום לא רצה לזונו. עוד נ"ל לע"ד ששארי זה הח"ר יהודה לא פשע במה שמכר קרקע של היתום בלא אכרזתא, דהא אמרי נהרדעי ב לכרגא ולמזוני ולקבורה מ...

1234567891011121314151617181920