ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

שו"ת בעלי התוספות סימן ק

 א דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירו בפניהם ב הכאן /מכאן/ ראיה בני אדם שנהגו במקומן לאכול בשר ולשתות יין מראש חודש אב עד ערב ט' באב, והלכו למקום שאין אוכלין בשר ויין באותן ימים אינ...

102

שו"ת בעלי התוספות סימן קא

 א יהודי אחד שאל את מוהר"ם זצוק"ל אם צריך כפרה על ששחט אשתו וד' בניו ביום הרג רב... וצור ישראל ינקום את נקמתינו ונקמת תורתו ונקמת דב /דם/ עבדיו השפוך, במהרה בימינו ויראו עינן וישמח לבינו מאיר ב"ר ברוך ...

103

שו"ת בעלי התוספות סימן קב

 א אעפ"י שאני רגיל לומר ראובן שהלוה ללוי והעמיד לו שמעון ערב, ושוב אמר לוי פרעתי לראובן, ושמעון אינו יודע אם פרעו, דלוי ישבע שפרע לראובן ויפטר שמעון. דנכסוהי דבר אינש אינון ערבין ביה ב ובתרי דוכתי אמרי...

104

שו"ת בעלי התוספות סימן קג

 א וששאלתם את המלמדים יש להם ליתן חצי עישור משכר לימודם. אם שאר פועלים המרויחים בעמלם רגילים ליתן, גם הם יתנו, ואם לאו לא יתנו. ולהקנות חובו לחבירו אין יכול, דהבריאים שאמרו הלואתי לפלוני אין הלואתו לפל...

105

שו"ת בעלי התוספות סימן קד

 א איני כדאי ששלחתם לי, ועוד שאני נוגע בדבר, ואין הדברים נוגעים אלא בבניי ובאחי, ואע"פ [כן] אחרי שאתם רבותי' קהל רוטנבורק הוזקקתוני לחוות דיעי אעשה כן, לא אעבור את מצוותכם. שכתבתם שהושבתם כל הקהל וששאל...

106

שו"ת בעלי התוספות סימן קה

 א וששאלתם כהן אבל בתוך ד' אם יש לקרותו בשבת בספר תורה היכא דליכא כהן אחר. אם הוא בבית הכנסת יש לקרותו, שאם לא כן יהא נראה כנוהג אבילות בשבת בדברים של פרהסיא. אמנם טוב יותר שיאמרו לו מקודם לצאת מבית הכ...

107

שו"ת בעלי התוספות סימן קו

 א וששאלתם אי שייך נ"ט לפגם בחמין ובצונן. איני מבין. דבצונן לא שייך איסור כי אינו נותן טעם ב אם לא שישהא האיסור וההיתר יחד זמן מרובה יום או יומים כדאמר בעלמא ג ופ' אילו עוברין בשר בחלב חידוש הוא דאי תר...

108

שו"ת בעלי התוספות סימן קז

 א /סימן זה מורכב במקור משני סימנים בעלי ספרור זהה, החל מהפסקה: וששאלת על דבר פועל מתחיל הסימן השני/ בפ' ראשית הג /ראשית הגז/. שאל ה"ר אביגדור את חמיו ה"ר חיים. בית שישראל וגוי שותפין בו, אי חייב במזוז...

109

שו"ת בעלי התוספות סימן קח

 א נראים הדברים אם האלמנה לא נשבעה על כתובתה, ואותו קרקע שמה לעצמה שלא על פי ב"ד, לא זכתה בו כלל, דנכסי בחזקת יתמי קיימי, ואלמנה ששמה לעצמה לא עשתה ולא כלום, דאמרינן לה מאן שם לך. כדאיתא בפ' אלמנה ב וה...

110

שו"ת בעלי התוספות סימן קט

 א שאל רבי' חזקיה לה"ר אביגדור כ"ץ. על גט אחד שהובא מעירכם וכתוב בו ואנש לא ימחי ביו"ד /בי'/. ואנו רגילים לכתוב בה"א /בה'/ כי ביו"ד /בי'/ הוא משמעות אריגה, כמו עבד מחי, או לשון מכה איש, אנש דימחי גבר. ...

1234567891011121314151617181920