ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

שו"ת בעלי התוספות סימן צ

 א אלוף ביהודה, צור תעודה, מורי הר"ר יהודה. אין פנאי להאריך לפי כבודך מרוב טירדא, לכן באתי בקצרה להודיע לאדוני כי לא על פי השכיר עצמו בוינא מהר"ר ידידיה, כי הוא הולך לחזר במלכות, וכאשר בא שמה השכירוהו....

92

שו"ת בעלי התוספות סימן צא

 א וששאלת על בני העיר שקיבלו עליהם בחרם לבעל בית הכנסת המאוחרת מפני בית הכנסת הקדומה, והיה להם בית הכנסת בעליית אחד מבני העיר, ונשרף הבית שבו בית הכנסת. ובא שוב אחד מהם ויחד להם עלייה בביתו לבית הכנסת,...

93

שו"ת בעלי התוספות סימן צב

 א אל יזהיהיני מורינו הר"ר יקותיאל שנראה על שנתעצלתי במצוותיו ואחר עד עתה, כי לא בשביל עצלות שהיתה בי עשיתי זאת. אמנם כתב מורי בא לידי והפסדתיו, ואחר זמן כשמצאתיו נדבתי את לבי. על מה שכתב מורינו בההיא ...

94

שו"ת בעלי התוספות סימן צג

 א למרבה המשרה ארי שבחבורה שלום אין קץ וקצבה, כנפש אסור בעבותות אהבה, שואל בטובך לעולם מן כדו הרי שלם, אלופי ומיודעי איש כלבבי, מיודעי זה דודי וזה רעי, העמת העמיתיני, הנחמד בחוט של חסד צמיד פתיל נצמד, ...

95

שו"ת בעלי התוספות סימן צד

 א ראובן טוען נתתי לך ספריי למשכנם עבור ספר של חמותך עד שאעתיקנו, והנה העתיקתיו והחזרתיו לך ושכרו, החזיר לי ספרי. והלה משיב נתתה לי ספריך שאשאיל עליהם כמו שאוכל, וחמותי לא רצתה להשאיל לי כי אם בי"ב דינ...

96

שו"ת בעלי התוספות סימן צה

 א וששאלתם שחט תרנגולת כשירה, ושוב שחט תרנגולת ונתנבלה, אם חייב לכסות. נ"ל דלית הלכתא כר' יונתן ב"ר יוסף דאמר שוחט היה ואח"כ בהמה פטור לכסות ב וכו' דיחידאה הוא ופליג אהתם מתניתין ג דתנן נתערב בדם בהמה ...

97

שו"ת בעלי התוספות סימן צו

 א וששאלתם אם סח בין עוף לעוף אם יחזור ויברך כמו סח בין תפלה לתפלה. ר"י נסתפק בזה, ובתשובת הגאונים כתוב שיחזור ויברך, וכן כתב רבי' אבי העזרי זצ"ל.

98

שו"ת בעלי התוספות סימן צז

 א שאילה מאת מורי אחי הר"ם שלי"ו. יצחק ורבקה שבאו בימים ואמרו נתקן עניין נכסים שלנו מי יירשם אחר מותינו כי אין לנו זרע, וכן עשו בקניין גמור ובעדים הכל כתיקון חכמים. ובסוף התנאים כתוב וגם הניחו יצחק ורב...

99

שו"ת בעלי התוספות סימן צח

 א וששאלת בפלוגתא דרב ושמואל ב דרב אמר דולגין, תימה איך שכחו מנהגם כדפריך בירושלמי ג אבני בתירה בי"ד שחל להיות בשבת איך שכחו מנהגם. וי"ל דהתם פריך שפיר כי בית ישראל יושבין על אדמתם, וגם פסח בא בכינופיא...

100

שו"ת בעלי התוספות סימן צט

 א פסק. ההטמנה שמטמינים ברמץ שמצאתי כתוב בספר פענח שהתיר רבי' אב"ן והן אלה קצת דרכיו כתובין בספרו. מאן יהיב לן מעפריה דרבי אב"ן ומלינן בשינין. אמנם בדבר זה אין אני רואה דבריו כלל, כי מה עניין הטמנה להש...

1234567891011121314151617181920