ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה סא

 והמצוה הס"א היא שצונו שיהיה כל קרבן שנקריבהו שלם במינו תמים מן המומין שבאו בכתוב (אמור כב) ואמרה הקבלה שהן מומין והוא אמרו יתעלה (שם) תמים יהיה לרצון. ולשון ספרא תמים יהיה לרצון מצות עשה. וכבר הביאו (...

82

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה סב

 והמצוה הס"ב היא שצונו להקריב מלח עם כל קרבן והוא אמרו יתעלה (ויקר' ב) על כל קרבנך תקריב מלח. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בספרא ובמקומות ממנחות (יא א, יח - כא ב, קו ב):

83

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה סג

 והמצוה הס"ג היא שצונו במעשה קרבן עולה והוא שיהיה כל קרבן עולה כשהוא קרב, יהיה קרבן יחיד או צבור, שיהיה על תואר כך ועל תואר כך. והוא אמרו יתעלה בויקרא (א) אדם כי יקריב מכם וכו' אם עולה קרבנו:

84

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה סד

 והמצוה הס"ד היא שצונו שיהיה מעשה קרבן חטאת על התואר הנזכר. אי זה חטאת שתהיה. והוא אמרו יתעלה (צו ו) זאת תורת החטאת וכו'. ומבואר גם כן שם בויקרא (ד) איך יישחט ואי זה דבר יישרף ממנו ואי זה דבר ייאכל:

85

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה סה

 והמצוה הס"ה היא שצונו שיהיה מעשה קרבן האשם על התואר הנזכר בויקרא באמרו (צו ז) וזאת תורת האשם ובאר הכתוב איך יקרב ומה יישרף ממנו ומה ייאכל ממנו:

86

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה סו

 והמצוה הס"ו היא שצונו שיהיה מעשה זבח השלמים על התואר הנזכר באמרו (ויקר' ג) ואם זבח שלמים קרבנו וכו', ואמר עוד להשלמת המעשה (צו ז) וזאת תורת זבח השלמים אם על תודה יקריבנו. ואלו הארבעה מעשים, כלומר מעשה...

87

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה סז

 והמצוה הס"ז היא שצונו שיהיה מעשה המנחה על התואר הנזכר במין מין מהם. והוא אמרו יתעלה (ויקר' ב) ונפש כי תקריב קרבן מנחה לי"י, ואם מנחה על המחבת, ואם מנחת מרחשת. ואמר להשלמת המעשה (ר"פ צו) וזאת תורת המנח...

88

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה סח

 והמצוה הס"ח היא שצונו שיקריבו בית דין קרבן כשטעו והורו שלא כהלכה וזה הוא אמרו יתעלה (ויקר' ד) ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל. וכבר התבארו משפטי מצוה זו והתנאים שבה על השלמות במסכת הוריות (...

89

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה סט

 והמצוה הס"ט היא שצונו שיקריב כל מי ששגג בחטא מן החטאים הגדולים הידועים קרבן חטאת והוא אמרו יתעלה (שם) ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ. וזו היא חטאת קבועה. כלומר שהיא לעולם חטאת בהמה. וכבר בארנו (פיה"מ...

90

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ע

 והמצוה השבעים היא שצונו להקריב קרבן כשיתחדש לנו ספק באחד מאותן החטאים הגדולים שחייבים על זדונם כרת ועל שגגתם חטאת קבועה. וזה הקרבן יקרא (מתני' כריתות ב א, יא ב, יז ב, כב - כה א, ועוד) אשם תלוי. ותואר ...

1234567891011121314151617181920