ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נא

 והמצוה הנ"א היא שצונו להקריב קרבן מוסף ביום שמיני מחג הסוכות וזה הוא מוסף שמיני עצרת. ומה שחייבנו שנמנה המוסף הזה בפני עצמו חלוק מכלל ימי הסוכות היות השורש אצלנו שמיני עצרת רגל בפני עצמו ובבאור אמרו (...

72

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נב

 והמצוה הנ"ב היא שצונו לעלות לרגל למקדש שלש פעמים בשנה. והוא אמרו יתעלה (משפטי' כג יד) שלש רגלים תחוג לי בשנה. וכבר התבאר בכתוב שזאת החגיגה הוא שיעלה בקרבן יקריבהו. וכבר נכפל הצווי הזה פעמים. ולשון ספר...

73

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נג

 והמצוה הנ"ג היא שצונו להראות ברגלים והוא אמרו ית' (תשא לד) שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון י"י אלהי ישראל. וענין מצוה זו שיעלה האדם למקדש עם כל בן זכר שיהיה לו שיוכל ללכת ברגליו ויקריב קרבן ...

74

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נד

 והמצוה הנ"ד היא שצונו לשמוח ברגלים והוא אמרו יתעלה (ס"פ ראה) ושמחת בחגך. והיא המצוה השלישית מן השלש מצות הנוהגות ברגל. והענין הראשון הרמוז אליו בצווי הזה הוא שיקריב קרבן שלמים על כל פנים. ואלו השלמים ...

75

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נה

 והמצוה הנ"ה היא שצונו לשחוט שה הפסח ביום ארבעה עשר מניסן והוא אמרו יתעלה (בא יב) ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים. ומי שעבר על צווי זה ולא הקריבו בזמנו במזיד חייב כרת. בין איש בין אשה. כי כבר הת...

76

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נו

 והמצוה הנ"ו היא שצונו לאכול כבש הפסח ליל חמשה עשר מניסן בתנאיו הנזכרים והוא שיהיה צלי ושייאכל בבית אחד ושייאכל עם מצה ומרור והוא אמרו ית' (בא יב) ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו...

77

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נז

 והמצוה הנ"ז היא שצונו לשחוט פסח שני מי שנמנע ממנו פסח ראשון והוא אמרו יתעלה (בהעל' ט) בחודש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אותו. ובכאן יש למקשה שיקשה עלי ויאמר אלי למה זה תמנה פסח שני וזה סותר מה...

78

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נח

 והמצוה הנ"ח היא שצונו לאכול בשר פסח שני ליל חמשה עשר מאייר על מצה ומרור והוא אמרו יתעלה בו גם כן (שם) על מצות ומרורים יאכלוהו. ומשפט מצוה זו גם כן התבאר בפסחים (צה א). וביארו שאין הנשים חייבות בה כי כ...

79

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נט

 והמצוה הנ"ט היא שצונו לתקוע בחצוצרות במקדש עם הקרבת כל קרבן מקרבני המועדים והוא אמרו ית' (שם י) וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות. ובבאור אמרו (ר"ה כו ב) שמצות היום בחצוצרות. וכבר ה...

80

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ס

 והמצוה הששים היא שצונו שיהיה כל קרבן שנקריב מן הבהמה בן שמונה ימים או יתר, לא פחות מהם. וזו היא מצות מחוסר זמן בגופו. והוא אמרו ית' (אמור כב) והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן. וכבר...

1234567891011121314151617181920