ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מא

 והמצוה המ"א היא שצונו להקריב קרבן בכל שבת מוסף על תמיד שלכל יום וזה הוא הנקרא (זבחי' רפ"י יומא סב ב סוכה נד א) מוסף שבת והוא אמרו יתעלה (פנחס כח) וביום השבת שני כבשים וכו'. וכבר התבאר סדר הקרבתו בפרק ...

62

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מב

 והמצוה המ"ב היא שצונו להקריב קרבן בכל ראש חודש מוסף על תמיד שלכל יום וזהו מוסף שלראש חודש והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו (שם) ובראשי חדשיכם וגו':

63

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מג

 והמצוה המ"ג היא שצונו להקריב קרבן מוסף על התמיד כל שבעת ימי הפסח וזה הוא מוסף חג המצות והוא אמרו יתעלה (אמור כג לו) שבעת ימים תקריבו אשה לי"י:

64

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מד

 והמצוה המ"ד היא מנחת העומר והיא שצונו להקריב מנחת שעורים ביום ששה עשר בניסן ונקריב עמה כבש בן שנתו לעולה והוא אמרו יתעלה (אמור כג) והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן וכו'. ומנחה זו היא הנקראת מנחת בכ...

65

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מה

 והמצוה המ"ה היא שצונו להקריב קרבן מוסף גם כן ביום חמשים מיום הקרבת העומר שהוא ששה עשר בניסן וזה הוא מוסף עצרת הנזכר בבמדבר סיני והוא אמרו יתעלה (פנחס כח) וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לי"י וכו' והק...

66

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מו

 והמצוה המ"ו היא שצונו להביא שתי הלחם חמץ למקדש עם הקרבנות המיוחדים שהם יבאו בגלל הלחם ביום עצרת המוגבל ולהקריב הקרבנות כמו שבא הכתוב בספר ויקרא ויאכלו הכהנים שתי הלחם אחר הנפתם עם כבשי השלמים והוא אמר...

67

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מז

 והמצוה המ"ז היא שצונו להקריב קרבן מוסף ביום ראשון מתשרי והוא מוסף ראש השנה והוא אמרו יתעלה (פנחס כט) ובחודש השביעי באחד לחודש וכו' ועשיתם עולה לריח ניחוח לי"י וכו':

68

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מח

 והמצוה המ"ח היא שצונו להקריב קרבן מוסף ביום עשירי מתשרי והוא אמרו יתעלה (שם) ובעשור לחדש השביעי וכו' והקרבתם עולה לי"י ריח ניחוח פר בן בקר איל אחד כבשים וכו':

69

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מט

 והמצוה המ"ט היא שצונו לעשות עבודת היום כלומר כלל הקרבנות והודויים המתוקנים ביום צום כיפור כדי שיכופר בהם כל העונות כמו שבא בכתוב והיא החוקה בכללה הכתובה באחרי מות. וראיית היות הכלל כלו מצוה אחת אמרם ב...

70

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נ

 והמצוה החמישים היא שצונו להקריב קרבן מוסף בימי חג הסוכות והוא אמרו יתעלה (פנחס כט) והקרבתם עולה אשה ריח ניחוח לי"י. וזה הוא מוסף החג:

1234567891011121314151617181920