ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לא

 והמצוה הל"א היא שצונו לשלח הטמאים מן המקדש והוא אמרו ית' (נשא ה) וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. וזה המחנה הנאמר הנה הוא מחנה שכינה שדומה לו לדורות העזרה כמו שבארנו בתחלת סדר טהרות (פ"א מ...

52

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לב

 והמצוה הל"ב היא שצונו לכבד זרע אהרן ולנשאם ולרוממם ונשים מדרגתם מדרגה קודמת וראשונה ואפילו ימאנו אותו לא נשמע מהם. וזה כלו הגדלה לאל יתעלה אחר שהוא לקחם ובחרם לעבודתו ולהקריב קרבנותיו. והוא אמרו יתעלה...

53

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לג

 והמצוה הל"ג היא שנצטוו הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים לכבוד ולתפארת ואז יעבדו במקדש והוא אמרו יתעלה ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת (תצוה כח ב) ואת בניו תקריב והלבשתם כתנות (שם כט ח). ואלו הן בגדי...

54

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לד

 והמצוה הל"ד היא שצונו שישאו הכהנים הארון על כתפיהם כשנרצה לשאת אותו ממקום למקום. והוא אמרו יתעלה (נשא ז) כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו. ואע"פ שזה הצווי בא ללויים בעת ההיא אמנם היה זה למיעוט מספר הכהני...

55

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לה

 והמצוה הל"ה היא שצונו שיהיה לנו שמן עשוי על המתכונת המיוחדת מוכן למשוח בו כל כהן גדול שיתמנה כמו שאמר (ר"פ אמור) והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה. וכן ימשחו בו קצת המלכים כמו שהתבאר בדין מ...

56

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לו

 והמצוה הל"ו היא שצונו שיהיו הכהנים עובדים למשמרות, תעבוד משמרה בכל שבוע ולא תהיה יד הכל מתעסקת יחד אלא ברגלים לבד שיעבדו אז המשמרות כלן בשוה וכל מי שבא יקריב. וכבר התבאר בדברי הימים (א כד א - כ) איך ח...

57

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לז

 והמצוה הל"ז היא שצונו שיטמאו הכהנים לקרובים הנזכרים בתורה (ר"פ אמור). כי בעבור שמנעם הכתוב מלהטמא למתים לכבודם לבד והתיר להם להטמא לקרובים שמא יחשבו שהרשות בידם ושזה התר לבד ואם רצו יטמאו ואם לא רצו ל...

58

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לח

 והמצוה הל"ח היא שצוה הכהן הגדול שישא בתולה והוא אמרו ית' (שם) והוא אשה בבתוליה יקח. ובבאור אמרו (כתובות ל א ע"ש) עושה היה רבי עקיבא ממזר אפילו מחייבי עשה. ובארו זה כשיהיה כהן גדול בא על בלתי בתולה שהי...

59

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לט

 והמצוה הל"ט היא שצונו להקריב במקדש שני כבשים בכל יום. ואלו נקראין תמידין. והוא אמרו יתעלה (פינחס כח) שנים ליום עולה תמיד. וכבר התבאר סדר הקרבתם ומעשיהם בשני מיומא (כה - כז ב) ובמסכת תמיד (פ"ג - ד):

60

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מ

 והמצוה הארבעים היא שצונו שיקריב כהן גדול כל יום תמיד מנחה בבקר ומנחה בערב. והיא נקראת (מתני' מנחות נ ב, עו א, פז א, צו א ועוד) חביתי כהן גדול. ותקרא גם כן (שם נט א, ס א, עד ב, עה ב ועוד) מנחת כהן משיח...

1234567891011121314151617181920