ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה כא

 והמצוה הכ"א היא שצונו לירא מן הבית הזה הרמוז אליו מאד מאד עד שנשים בנפשנו משא הפחד והיראה וזה הוא מוראת מקדש והוא אמרו יתעלה (קדושים יט וס"פ בהר) ומקדשי תיראו. וגדר זאת היראה כמו שזכרו בספרא (קדושים פ...

42

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה כב

 והמצוה הכ"ב היא שצונו לשמור המקדש וללכת סביבו תמיד בכל לילה כל הלילה לגדלו ולכבדו ולרוממו. והוא אמרו יתעלה לאהרן (קרח יח) אתה ובניך אתך לפני אהל העדות. כלומר שהם יהיו לפני תמיד. וכבר נכפל צווי זה בלשו...

43

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה כג

 והמצוה הכ"ג היא שנצטוו הלויים לבד לעבוד במקדש בעבודות ידועות כמו נעילת השערים ולומר השיר עם הקרבן. והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו (ס"פ קרח) ועבד הלוי הוא. ולשון ספרי שומע אני אם רצה יעבוד ואם לא רצה לא יע...

44

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה כד

 והמצוה הכ"ד היא שנצטוו הכהנים לבד לרחוץ ידיהם ורגליהם בכל זמן שיהיו צריכים להכנס להיכל או להקרב לעבודה. וזו היא מצות קדוש ידים ורגלים. והוא אמרו יתעלה (ר"פ תשא) ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגלי...

45

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה כה

 והמצוה הכ"ה היא שנצטוו הכהנים להדליק הנרות תמיד לפני י"י והוא אמרו יתעלה (ר"פ תצוה) באהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרן ובניו. וזו היא מצות הטבת הנרות [תמידין פ"ג הי"ב ועכ"מ]. וכבר התבא...

46

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה כו

 והמצוה הכ"ו היא שנצטוו הכהנים לברך את ישראל בכל יום והוא אמרו יתעלה (נשא ו) כה תברכו את בני ישראל אמור להם. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק אחרון ממגילה (כג ב, כד א) ותענית (כו א - כז א) ובשביעי ממסכת ...

47

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה כז

 והמצוה הכ"ז היא שצונו להשים לחם הפנים לפני י"י תמיד והוא אמרו (תרומה כה) ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד. וכבר ידעת לשון התורה (ס"פ אמור) להשים לחם חם כל שבת ושיהיה עמו לבונה ויאכלו הכהנים הלחם שנעשה...

48

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה כח

 והמצוה הכ"ח היא שנצטוו הכהנים להשים קטורת פעמיים ביום על מזבח הזהב והוא אמרו יתעלה (ס"פ תצוה) והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהטיבו את הנרות יקטירנה ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה. וכב...

49

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה כט

 והמצוה הכ"ט היא שצונו להבעיר האש על המזבח בכל יום תמיד והוא אמרו יתעלה (ר"פ צו) אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. וזה לא יתכן אלא במה שצוה להתמיד להשים עצים בבקר ובין הערבים כמו שהתבאר בשני מן יומא (כד ב...

50

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ל

 והמצוה השלשים היא שנצטוו הכהנים להסיר הדשן בכל יום מעל גבי המזבח וזה הוא הנקרא [יומא כב א וש"נ חולין קיז א וש"נ] תרומת הדשן. והוא אמרו יתעלה (ר"פ צו) ולבש הכהן מדו בד והרים את הדשן. וכבר התבארו דיני מ...

1234567891011121314151617181920