ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעא

 והמצוה הקע"א היא שצונו לתת מחצית השקל בכל שנה והוא אמרו יתעלה (ר"פ תשא ל יב) ונתנו איש כופר נפשו לי"י. ואמר (ל יג) זה יתנו כל העובר על הפקודים. והוא מבואר שמצוה זו אין נשים חייבות בה שהכתוב הוא כל העו...

192

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעב

 והמצוה הקע"ב היא שצונו לשמוע לכל נביא מהנביאים ולעשות כל מה שיצוה ואפילו צוה בהפך מצוה או כלל מצות מהמצות האלו ובתנאי שיהיה זה לפי שעה לא שיצוה להתמיד תוספת או חסרון כמו שבארנו בפתיחת חבורנו בפירוש המ...

193

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעג

 והמצוה הקע"ג היא שצונו למנות עלינו מלך מישראל יקבץ כל אומתינו וינהיגנו. והוא אמרו ית' (שם יז) שום תשים עליך מלך. וכבר קדם לנו (מ' כ ולק' קפח) לשונם בספרי שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ למנות להם מל...

194

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעד

 והמצוה הקע"ד היא שצונו לשמוע לבית דין הגדול ולעשות כל מה שיצוו בו מאיסור והיתר. ואין הבדל בזה בין הדבר שיסברוהו או הדבר שיוציאוהו בהקש מן ההקשים שהתורה נדרשת בהן או הדבר שיסכימו עליו שהוא סוד התורה או...

195

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעה

 והמצוה הקע"ה היא שצוה לנטות אחרי רבים כשתפול מחלוקת בין החכמים בדין מדיני התורה כלם. וכן נמשך ונטה בדין פרטי גם כן בדין ראובן ושמעון, דרך משל כשתפול המחלוקת בין דייני עירם אם שמעון הוא חייב או ראובן, ...

196

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעו

 והמצוה הקע"ו היא שצונו למנות שופטים ושוטרים שיכריחו לעשות מצוות התורה ויחזירו הנוטים מדרך האמת אליה על כרחם ויצוו לעשות הטוב ויזהירו מן הרע ויעמידו הגדרים על העובר עד שלא יהיו מצות התורה ואזהרותיה צרי...

197

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעז

 והמצוה הקע"ז היא שנצטוו הדיינים להשוות בין בעלי דינין ושיהיה נשמע כל אחד מהם עם אורך דבריו או קצורם. והוא אמרו יתעלה (קדושים יט) בצדק תשפוט עמיתך. ובא הפירוש בספרא (פ"ד ד, שבועו' ל א) שלא יהא אחד מדבר...

198

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעח

 והמצוה הקע"ח היא שצונו להעיד בבית דין בכל מה שנדעהו. בין שיהיה בו מיתת מי שהעדות עליו או הצלתו, הפסד ממונו או הרוחתו, אנחנו חייבים להעיד זה כלו ולהודיע הדיינין מה שראינו או שמענו. והנה הביאו רבותינו ע...

199

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעט

 והמצוה הקע"ט היא שצונו לחקור עדות העדים ולדרוש אותה היטב ואחר כך נשפוט הדין ונחייב האמת ושנפליג בזה בתכלית יכלתנו כדי שלא נשפוט הדין בתחלת דיבור במהירות ונמית הזכאי. והוא אמרו יתעלה (ראה יג) ודרשת וחק...

200

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קפ

 והמצוה הק"פ היא שצונו שנחייב מן העונש לעדים שהעידו שקר כמו מה שחשבו לעשות בעדותם. והוא אמרו יתעלה (שופטי' יט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. וזה הוא דין עדים זוממין, אם העידו לאבד ממון נאבד להם כמותו...

1234567891011121314151617181920