ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסא

 והמצוה הקס"א היא שצונו לספור מקצירת העומר תשעה וארבעים יום והוא אמרו יתעלה (אמור כג) וספרתם לכם ממחרת השבת. ודע כי כמו שנתחייבו בית דין למנות שנות יובל שנה שנה ושמטה שמטה כמו שבארנו במה שקדם (מ' קמ) כ...

182

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסב

 והמצוה הקס"ב היא שצונו לשבות ממלאכה יום עצרת והוא אמרו יתעלה (אמור כג) וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש:

183

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסג

 והמצוה הקס"ג היא שצונו לשבות ממלאכה יום ראשון שלתשרי והוא אמרו יתעלה (שם) בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון. וכבר קדם לך (מ' צ קלה קנט) לשון אמרם האי שבתון עשה הוא:

184

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסד

 והמצוה הקס"ד היא שצונו להתענות בעשירי מתשרי והוא אמרו יתעלה (אח"מ עז) תענו את נפשותיכם ובא הפירוש בספרא (אח"מ פ"ז) תענו את נפשותיכם ענוי שהוא אבוד נפש ואי זה זה אכילה ושתיה. וכן באה הקבלה (יומא רפ"ח ע...

185

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסה

 והמצוה הקס"ה היא שצונו לשבות ביום זה מן המלאכות והמעשים והוא אמרו יתעלה (אמור כג) שבת שבתון הוא לכם. וכבר בארנו פעמים (מ' צ, קלה, קנט, קסג) אמרם בו האי שבתון עשה הוא:

186

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסו

 והמצוה הקס"ו היא שצונו לשבות ממלאכה ביום ראשון שלחג הסוכות והוא אמרו יתעלה (שם) ביום הראשון מקרא קדש:

187

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסז

 והמצוה הקס"ז היא שצונו לשבות ממלאכה ביום שמיני שלחג הסוכות והוא אמרו יתעלה (שם) ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם. ודע שזאת השביתה המוטלת עלינו בכל יום ויום מאלו הששה ימים (מ' קנט - ס קסב - ג קסו - ז) דינ...

188

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסח

 והמצוה הקס"ח היא שצונו לישב בסוכה שבע' ימים בימי החג כלם והוא אמרו יתעלה (שם) בסוכות תשבו שבעת ימים וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכתא המחוברת לזה כלומר מסכת סוכה (פ"א - ב לא א, לו ב, לז א, מב ב, מג א, ...

189

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסט

 והמצוה הקס"ט היא שצונו ליטול לולב ולשמוח בו לפני י"י שבעת ימים והוא אמרו ית' (שם) ולקחתם לכם ביום הראשון וכו'. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק שלישי ורביעי מסוכה. ושם (מא א) התבאר שאין חובת מצוה זו שבע...

190

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קע

 והמצוה הק"ע היא שצונו לשמוע קול שופר ביום ראשון מתשרי והוא אמרו יתעלה בו (פינחס כט) יום תרועה יהיה לכם. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת ראש השנה (יו א, כו - ל א, לב - לד ב). והיא אין הנשים חייבות בה (...

1234567891011121314151617181920