ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנא

 והמצוה הקנ"א היא שצונו לבדוק בסימני חגבים גם כן והן כתובין בתורה (שמיני יא) אשר לו כרעים ממעל לרגליו. וענין זאת המצוה הוא כמו שבארנו במצוה שלפניה. והכתוב שבה הוא אמרו (שם) את זה תאכלו מכל שרץ העוף את ...

172

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנב

 והמצוה הקנ"ב היא שצונו לבדוק בסימני דגים והם כתובים בתורה והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו (שם) את זה תאכלו מכל אשר במים. ובבאור אמרו בגמר חולין (ס ב) האוכל דג טמא עובר בעשה ולא תעשה. כי מאמרו זה אכול שומע ...

173

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנג

 והמצוה הקנ"ג היא שצונו ית' לקדש חדשים ולחשב חדשים ושנים. וזו היא מצות קדוש החדש. והוא אמרו יתעלה (בא יב) החדש הזה לכם ראש חדשים. ובא הפירוש (ר"ה כב א) עדות זו תהא מסורה לכם. כלומר שמצוה זו אינה מסורה ...

174

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנד

 והמצוה הקנ"ד היא שצונו שנשבות בשבת והוא אמרו ית' (משפטי' כג) וביום השביעי תשבות. והנה נכפל צווי מצוה זו פעמים (נרשם בעמ' קנז). ובאר לנו יתעלה (עשה"ד) שהשביתה מן המלאכות היא חובה עלינו ועל בהמתנו ועבדי...

175

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנה

 והמצוה הקנ"ה היא שצונו לקדש את השבת ולאמר דברים בכניסתו וביציאתו נזכור בם גודל היום הזה ומעלתו והבדלו משאר הימים הקודמים ממנו והבאים אחריו. והוא אמרו יתעלה זכור את יום השבת לקדשו. כלומר זכרהו זכר קדוש...

176

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנו

 והמצוה הקנ"ו היא שצונו לבער חמץ מבתינו ביום ארבעה עשר מניסן וזו היא מצות השבתת שאור והוא אמרו יתעלה (בא יב) אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. ויקראוה החכמים גם כן מצות ביעור ר"ל ביעור חמץ. ובגמר סנהד...

177

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנז

 והמצוה הקנ"ז היא שצונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן בתחלת הלילה כפי צחות לשון המספר. וכל מה שיוסיף במאמר ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו עמנו המצרים מעול וחמס ואיך לקח השם נקמתנ...

178

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנח

 והמצוה הקנ"ח היא שצונו לאכול מצה בליל חמשה עשר מניסן יהיה שם כבש הפסח או לא יהיה. והוא אמרו יתעלה (בא יב) בערב תאכלו מצות. ובביאור אמרו (פסחי' קכ א מכיל') בערב תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה. וכבר התבאר ב...

179

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנט

 והמצוה הקנ"ט היא שצונו לשבות ממלאכה ביום ראשון שלפסח והוא אמרו ית' (בא יב אמור כג פינחס כח) ביום הראשון מקרא קדש. ודע זו ההקדמה. והיא כל מה שנאמר בו מקרא קודש בא בפירושו (ר"ה לב א מכדרשב"י פ' בא ת"כ א...

180

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קס

 והמצוה הק"ס היא שציונו לשבות ממלאכה בשביעי שלפסח והוא אמרו יתעלה (פ' בא ופינחס שם) וביום השביעי מקרא קדש (על"ת שכד):

1234567891011121314151617181920