ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קמא

 והמצוה הקמ"א היא שצונו להשמיט כספים כלומר החובות כלם בשנת השמטה והוא אמרו יתע' (ראה טו) ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך. וכבר נכפל הציווי במצוה זו ואמר (שם) וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו. ולשון הת...

162

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קמב

 והמצוה הקמ"ב היא שצונו לנגוש הנכרי ולהכריחו לפרוע חובו כמו שנצטוינו לחמול על ישראל והוזהרנו מלנגוש אותו [ל"ת רל ורלד]. והוא אמרו יתעלה (שם) את הנכרי תגוש. ולשון סיפרי את הנכרי תגוש זו מצות עשה:

163

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קמג

 והמצוה הקמ"ג היא שצונו לתת לכהן הזרוע והלחיים והקבה מכל זביחה שנזבח בבהמה טהורה. והוא אמרו יתעלה (שופטי' יח) וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זובחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקבה. וכב...

164

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קמד

 והמצוה הקמ"ד היא שצונו לתת ראשית הגז לכהן והוא אמרו יתעלה (שם) ראשית גז צאנך תתן לו. ומצוה זו אינה נוהגת אלא בארץ. וכבר התבארו משפטי מצוה זו כלם בפרק אחד עשר מחולין:

165

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קמה

 והמצוה הקמ"ה היא שצותנו התורה לדון בדיני חרמים והוא שמי שהחרים דבר ממה שיש לו ואמר הרי זה חרם יתן הדבר ההוא לכהן אלא אם כן באר לי"י שאז יהיה לבדק הבית. כי סתם חרמים לכהנים הוא. והוא אמרו יתעלה (ס"פ בח...

166

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קמו

 והמצוה הקמ"ו היא שצונו לשחוט בהמה חיה ועוף ואחר ייאכל בשרן ושלא יהיה להן התר אלא בשחיטה לבד. והוא אמרו יתעלה (ראה יב) וזבחת מבקרך ומצאנך כאשר צויתיך. ולשון ספרי וזבחת מה מוקדשין בשחיטה אף חולין בשחיטה...

167

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קמז

 והמצוה הקמ"ז היא שצונו לכסות דם חיה ועוף אחר שנשחטו והוא אמרו יתעלה (אח"מ יז) ושפך את דמו וכסהו בעפר. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ששי מחולין:

168

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קמח

 והמצוה הקמ"ח היא שצונו לשלח את הקן והוא אמרו יתעלה (תצא כב) שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך. וכבר התבארו משפטי מצוה זו משלם בפרק אחרון ממסכת חולין:

169

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קמט

 והמצוה הקמ"ט היא שצונו לבדוק בסימני בהמה וחיה והוא שיהיו מעלים גרה ושוסעים שסע ואז יהיה מותר לאכלן. והיותנו מצווין לבדוק אותן באלו הסימנין הוא מצות עשה והוא אמרו ית' (שמיני יא) זאת החיה אשר תאכלו. ולש...

170

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנ

 והמצוה הק"נ היא שצונו לבדוק בסימני העוף גם כן. והוא שיהיו קצת מינין ממנו לבד מותרין. וסימני העוף לא נאמרו מן התורה אבל הגיעו בחקירה שאנחנו כשחפשנו כל המינין שנכתב איסורן מין אחר מין מצאנו בהם סגולות י...

1234567891011121314151617181920