ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קלא

 והמצוה הקל"א היא שצונו להתודות לפניו יתעלה בהוצאת משפטי המעשרות והתרומות ולהתנקות מהם במאמר גם כן כמו שאנו נקיים מהחזיק בהם בפועל. וזהו שנקרא (מגלה פ"ב מ"ה סוטה רפ"ז) וידוי מעשר. והצווי בזה באמרו יתעל...

152

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קלב

 והמצוה הקל"ב היא שצונו לספר טובותיו אשר הטיב לנו והציל אותנו ומתחיל בענין יעקב אבינו ומסיים בעבודת המצרים וענותם אותנו ולשבחו על כל זה ולבקש ממנו להתמיד הברכה כשיביא הביכורים. והוא אמרו יתעלה (שם) וענ...

153

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קלג

 והמצוה הקל"ג היא שצונו להפריש חלה מעריסותינו וליתנה לכהן והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו (ס"פ שלח) ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו כלם במסכת חלה ובמסכת ערלה (רפ"ב). ואינה חובה מן...

154

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קלד

 והמצוה הקל"ד היא שצונו להפקיר כל מה שתצמיח הארץ בשנת השמיטה והפקיר צמחי אדמתינו כלם לכל אדם. והוא אמרו ית' (משפטי' כג) והשביעית תשמטנה ונטשתה וכו'. ולשון מכילתא [דרשב"י] והלא הכרם והזית בכלל היה ולמה ...

155

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קלה

 והמצוה הקל"ה היא שצונו לשבות מעבודת הארץ בשנה שביעית והוא אמרו ית' (תשא לד) בחריש ובקציר תשבות. וכבר נכפל הצווי הזה פעמים ואמר (פ' בהר ד) שבת שבתון יהיה לארץ. וכבר קדם לנו (מ"ע צ ולק' קסה וש"נ) אמרם ה...

156

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קלו

 והמצוה הקל"ו היא שצונו לקדש שנת החמשים. כלומר לבטל העבודה בה כמו השמטה. והוא אמרו ית' (בהר י) וקדשתם את שנת החמשים שנה. ובביאור אמרו (ספרא) כשם שנאמר בשביעית כך נאמר ביובל, כלומר ההשואה ביניהם בצווי כ...

157

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קלז

 והמצוה הקל"ז היא שצונו לתקוע בשופר בעשירי מתשרי משנה זו ולקרא בכל ארצותינו דרור לעבדים ולצאת כל עבד עברי לחרות בלי פדיון ביום הזה כלומר העשירי מתשרי. והוא אמרו ית' (בהר ט) והעברת שופר תרועה בחדש השביע...

158

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קלח

 והמצוה הקל"ח היא שצונו לשוב הקרקעות הנמכרות כלם בשנה הזאת לאדוניהם וצאת מתחת ידי הקונים בלא פדיון. והוא אמרו ית' (פ' בהר כד) ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ. וביאר לנו שזאת הגאולה תהיה בשנה הזאת והוא...

159

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קלט

 והמצוה הקל"ט היא שצונו שיהיה פדיון הקרקעות הנמכרים תוך חומת המדינה עד תום שנה לבד ואחרי השנה יתקיימו לקונה ולא יצאו ביובל והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו (שם פ' כט) ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה וכו'. ומ...

160

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קמ

 והמצוה הק"מ היא שצונו למנות השנים שבע שבע עד שנת היובל אחר שנכבוש הארץ והתגברנו בה. ומצוה זו כלומר ספירת שני השמיטה היא נמסרת לבית דין כלומר סנהדרי גדולה כי הם הם שימנו שנה שנה מן החמשים שנה כמו שימנה...

1234567891011121314151617181920