ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קכא

 והמצוה הקכ"א היא שצונו להניח הלקט והוא אמרו יתעלה (שם) ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. והוא גם כן לאו [ל"ת ריג] שנתק לעשה כמו שהתבאר על פאה במסכת מכות (יו ב). וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת ...

142

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קכב

 והמצוה הקכ"ב היא שצונו להניח עומר השכחה והוא אמרו יתעלה (תצא כד הו' ל"ת ריד) ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה. הנה אמרו יהיה הוא הצווי להניחו והוא העשה כמו אמרו בלקט ופאה (קדושים י...

143

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קכג

 והמצוה הקכ"ג היא שצונו להניח מה שישאר בכרם כשיבצור אותו לעניים והוא הנקרא (פאה פ"ז ורפ"ח חלה פ"ג מ"ט ועוד) עוללות ובא בהם הכתוב גם כן (שם) תעזוב אותם אחר זכרו העוללות. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת ...

144

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קכד

 והמצוה הקכ"ד היא שצונו להניח מה שיתפרד ויפול מן הענבים בבצירתם לעניים והוא אמרו ית' (שם) ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת פאה (פ"ו). ואינה נוהגת מן התורה אלא באר...

145

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קכה

 והמצוה הקכ"ה היא שצונו להוציא הביכורים ולהביאם למקדש והוא אמרו ית' (משפטי' כג) ראשית בכורי אדמתך תביא בית י"י אלדיך. ומבואר שמצוה זו אינה נוהגת אלא בפני הבית. ולא יובאו אלא מפירות ארץ ישראל וסוריא ועב...

146

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קכו

 והמצוה הקכ"ו היא שצונו להוציא תרומה גדולה והוא אמרו יתעלה (שופטי' יח) ראשית דגנך וכו' תתן לו. ומצוה זו אינה נוהגת מן התורה אלא בארץ ישראל. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת תרומות (פ"א - ד):

147

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קכז

 והמצוה הקכ"ז היא שצונו להוציא המעשר מצמח הארץ והוא אמרו יתעלה (ס"פ קרח) כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לי"י תרומה. וכל מעשר הארץ לי"י הוא (ס"פ בחקתי). וכבר באר הכתוב (ס"פ קרח) שהמעשר הזה ללוים. וכבר ה...

148

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קכח

 והמצוה הקכ"ח היא שצונו להוציא מעשר שני והוא אמרו יתעלה (ראה יד) עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה. ולשון ספרי שנה שנה מלמד שאין מעשרין אותו משנה לחברתה אין לי אלא מעשר שני שבו דבר הכתוב מני...

149

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קכט

 והמצוה הקכ"ט היא שצוה ללוים להוציא מעשר מן המעשר שיקחו מישראל ויתנוהו לכהנים והוא אמרו יתעלה (ס"פ קרח) ואל הלוים תדבר ואמרת אליהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם והרמותם ממנו ...

150

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קל

 והמצוה הק"ל היא שצונו להוציא מעשר עני בכל שנה שלישית מן השמיטה ובשלישית שאחר כל שלישית כלומר בכל שישית מן השמיטה גם כן. והוא אמרו יתעלה (ראה יד) מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר וכו'. וזה גם כן אינו חוב...

1234567891011121314151617181920