ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קיא

 והמצוה הקי"א היא שצוה המצורע לגלח והיא הטהרה השניה לו כמו שהתבאר בסוף נגעים (מ"ג - ד ז - יג). והוא אמרו יתעלה (שם) והיה ביום השביעי יגלח וכו'. וכבר קדם לנו (ע' צג) תורף לשונם (שם מ"ד ות"כ מצורע פ"ב) ש...

132

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קיב

 והמצוה הקי"ב היא שצונו להיות המצורע ידוע לכל עד שיובדלו ממנו בני אדם והוא אמרו יתעלה (ס"פ תזריע) והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא. והראיה על היות זה מצות...

133

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קיג

 והמצוה הקי"ג היא שצונו לעשות פרה אדומה כדי שיהיה אפרה מזומן למה שיצטרך אליו לטהרת טומאת מת כמו שזכר יתעלה (פ' פרה) והיתה לעדת בני ישראל למשמרת. וכבר התבארו דיני מצוה זו במסכת המחוברת לה והיא מסכת פרה:

134

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קיד

 והמצוה הקי"ד היא מה שהורתנו התורה בדין ערכי אדם והוא כי מי שאמר ערכי עלי או ערך פלוני עלי אם היה זכר יפרע כך וכך ואם היתה נקבה תפרע כך וכך ולפי השנים כמו כן כמו שבא בכתוב ולפי ענין המעריך. והוא אמרו י...

135

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קטו

 והמצוה הקט"ו היא מה שצותנו התורה בדין ערכי בהמה טמאה והוא אמרו (שם) והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במקומות מתמורה ומעילה:

136

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קטז

 והמצוה הקי"ו היא שצונו ית' בערכי בתים והוא אמרו (שם) ואיש כי יקדיש את ביתו קדש לי"י והעריכו הכהן. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת ערכין:

137

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קיז

 והמצוה הקי"ז היא מה שצותנו התורה בערכי שדות והוא אמרו (שם) ואם משדה אחוזתו יקדיש וכו' ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו וכו' וכן בשדה אחוזה (שם) והיה ערכך לפי זרעו וכו' ובשדה מקנה וחשב לו הכהן את מכ...

138

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קיח

 והמצוה הקי"ח היא שצונו שיהיה כל הנהנה מן ההקדש או אוכל קדש כלומר התרומה בשגגה משלם מה שאכל או שעור מה שנהנה ותוספת חומש. והוא אמרו יתעלה (ס"פ ויקרא) ואת אשר חטא מן הקדש ישלם וחמישיתו יוסף עליו. ואמר ג...

139

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קיט

 והמצוה הקי"ט היא שצונו להיות נטע רבעי כלו קדש והוא אמרו יתעלה (קדושים יט) יהיה כל פריו קדש הלולים לי"י. ודינו שיעלה לירושלם ויאכלהו שם בעליו כמו מעשר שני [מ' קכח] בשוה ואין לכהנים בו כלום. ולשון ספרי ...

140

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קכ

 והמצוה הק"כ היא שצונו להניח פאה מן התבואה והאילנות והדומים להם. והוא אמרו יתעלה (קדושים יט) תעזוב אותם אחר זכרו הפאה. ונתבאר בגמר מכות (יו ב) שהפאה היא לאו שניתק לעשה אמנם הלאו אמרו (שם) לא תכלה פאת ש...

1234567891011121314151617181920