ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קא

 והמצוה הק"א היא שצונו (תזריע יג) להיות אדם מצורע טמא ומצוה זו כוללת כל דיני צרעת אדם מה שממנה טמא ומה שממנה טהור ומה שממנה צריכה הסגר או בלתי צריכה הסגר ומה שיצטרך עם ההסגר גלוח או אינו צריך עם ההסגר ...

122

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קב

 והמצוה הק"ב היא שצונו להיות בגד מצורע טמא. ומצוה זו כוללת כל משפטי צרעת בגדים איך הם טמאים ואיך הם מטמאים ומה מהם צריך הסגר או קריעה או שריפה או רחיצה וטהרה וזולת זה ממה שבא בכתוב (ס"פ תזריע) ומה שבא ...

123

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קג

 והמצוה הק"ג היא שצונו (מצורע יד) להיות בית מנוגע טמא ומצוה זו כוללת טומאת בתים כלם מה מהם צריך הסגר או נתיצה לקצת הכותלים או לנתץ נתוץ כללי ובמה יטמאו ואיך יטמאו:

124

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קד

 והמצוה הק"ד היא שצונו (שם טו) להיות הזב טמא ומצוה זו כוללת משפטי הדברים שיהיה בהם זב ותאר היותו מטמא לזולתו:

125

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קה

 והמצוה הק"ה היא שצונו להיות שכבת זרע טמא ומצוה זו כוללת משפטי שכבת זרע כלם:

126

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קו

 והמצוה הק"ו היא שצונו להיות זבה טמאה ומצוה זו כוללת דקדוק הדברים שבהם תהיה זבה ואיך תטמא זולתה אחר שיגיע לה הזיבות:

127

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קז

 והמצוה הק"ז היא שצונו על טומאת מת ומצוה זו כוללת כל משפטי טומאת מת:

128

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קח

 והמצוה הק"ח היא התורה שהורנו במשפטי מי נדה שיטהרו בענין אחד ויטמאו בענין אחר כמו שיתבאר בדקדוק מצוה זו (פרה פ"ה - יב, הל' פרה פ"ו - טו): ודע כי אלה השלשה עשר מינין מן הטומאות שקדם מנינם (צו - קח) והם ...

129

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קט

 והמצוה הק"ט היא שצונו שנטבול במי מקוה ואז נטהר מאי זה מין ממיני טומאות שנטמאנו בו והוא אמרו ית' (מצורע טו יו) ורחץ במים את כל בשרו. ובאה הקבלה (ת"כ פסחי' קט א וש"נ) מים שכל בשרו עולה בהן והוא שעור מקו...

130

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קי

 והמצוה הק"י היא שצונו שתהיה הטהרה מן הצרעת במעשה הכתוב (פ' מצורע) והוא עץ ארז ואזוב ושני תולעת ושתי צפרים ומים חיים ושייעשה בהם כל מה שנזכר ובזה המעשה בעצמו יטהר האדם והבית כמו שבאר הכתוב: הנה כבר התב...

1234567891011121314151617181920