ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צא

 והמצוה הצ"א היא שצונו לשרוף נותר והוא אמרו ית' (צו ז) והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף. ובבאור אמרו באמרו ית' בכבש הפסח (בא יב) לא תותירו ממנו עד בקר והנותר ממנו עד בקר באש תשרופו, אמרו במכילתא (...

112

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צב

 והמצוה הצ"ב היא שצוה הנזיר לגדל שער והוא אמרו יתעלה (נשא ו) גדל פרע שער ראשו. ולשון מכילתא (ספ"ז בילקוט ומדרש הגדול) קדוש יהיה יגדל בקדושה גדל פרע מצות עשה ומנין בלא תעשה ת"ל תער לא יעבור על ראשו [ל"ת...

113

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צג

 והמצוה הצ"ג היא שצוה הנזיר לגלח ראשו ולהביא קרבנותיו במלאת ימי נזרו. ולשון ספרא (מצורע פ"ב ה"ו) שלשה מגלחין ותגלחתן מצוה הנזיר והמצורע והלוים. אמנם גלוח הלוים היה במדבר ואינו נוהג לדורות וגלוח מצורע ו...

114

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צד

 והמצוה הצ"ד היא שצונו לקיים כל מה שקבלנו על נפשנו במלת שבועה ונדר וצדקה וקרבן וזולת זה והוא אמרו יתע' (תצא כג) מוצא שפתיך תשמור. ואע"פ שכבר חלקו מלות זה הפסוק ושמו כל מלה ממנו לענין (ר"ה ו א) אמנם הכו...

115

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צה

 והמצוה הצ"ה היא שצונו לדון בהפרת נדרים. כלומר התורה שהורנו לדון בדינין ההם ואין הענין שנתחייב להפר על כל פנים. וזה הענין בעצמו הבין ממני כל זמן שתשמעני מונה דין אחד מן הדינין כי אין צווי בפעולה מן הפע...

116

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צו

 והמצוה הצ"ו היא שצונו להיות כל נוגע בנבלה טמא. ומצוה זו כוללת טומאת נבלה וכל דיניה. ואני אזכור עתה הקדמה ראוי שתזכור אותה בכל מה שנזכור ממיני הטומאות. והיא כי זה שנמנה כל מין ומין מן הטומאות מצות עשה ...

117

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צז

 והמצוה הצ"ז היא שצונו (שמיני יא) להיות מיטמאים בשמונה המינים מן השרצים ומצוה זו כוללת טומאת שרץ ומשפטיה:

118

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צח

 והמצוה הצ"ח היא שצונו (שם) לדון בטומאת אוכלין ומשקין הדינין הכתובים. ומצוה זו כוללת טומאת אוכלין ומשקין בכללם:

119

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צט

 והמצוה הצ"ט היא שצונו (ס"פ מצורע) להיות הנדה טמאה ומצוה זו כוללת טומאת נדה ומשפטיה כלם:

120

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ק

 והמצוה המאה היא שצונו (ר"פ תזריע) להיות היולדת טמאה ומצוה זו כוללת כל משפטי יולדת:

1234567891011121314151617181920