ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה פא

 והמצוה הפ"א היא שצונו לפדות פטר חמור בשה לבד ושלא יפדה בזולתו וינתן אותו השה לכהן. והוא אמרו יתעלה (ס"פ תשא, וכעי"ז ס"פ בא) ופטר חמור תפדה בשה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת בכורות (פ"א ורפ"ב ורפ"ג)...

102

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה פב

 והמצוה הפ"ב היא שצונו לערוף פטר חמור אם לא נרצה לפדותו והוא אמרו יתעלה (שם ושם) ואם לא תפדה וערפתו. וכבר התבארו דיני מצוה זו גם כן במסכת בכורות (ספ"א). ויש למקשה שיקשה עלי ויאמר לאי זה דבר מנית פדייתו...

103

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה פג

 והמצוה הפ"ג היא שצונו להביא כל הקרבנות שהם מוטלין עלינו ברגל ראשון שיפגע בנו משלש' רגלי' עד שלא יעבור אחד משלשה רגלים אלא שכבר הקריב כל אחד ממנו כל קרבן שהיה עליו. והוא אמרו ית' (ר"פ ראה) ובאת שמה והב...

104

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה פד

 והמצוה הפ"ד היא שצונו להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה לבד והוא אמרו יתעלה (ראה יב) ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך. ובעבור שרצו להעמיד האזהרה מהקריב שום קרבן מכל הקרבנות בחוץ לקחו ראיה מאמרו יתעלה (שם) השמר ל...

105

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה פה

 והמצוה הפ"ה היא שצונו להביא כל מה שאנו חייבים מחטאת ועולה ואשם ושלמים אל בית הבחירה ואע"פ שהם בחוצה לארץ. כלומר אע"פ שהתחייבנו בהם בחוצה לארץ הנה נצטוינו להביאם לבית הבחירה. וגזר לשאת אותם עם אורך הדר...

106

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה פו

 והמצוה הפ"ו היא שצונו לפדות מה שנתחדש בו מום מן הקדשים ויצא לחולין ויהיה מותר לשחוט אותו ולאכלו. והוא אמרו יתע' (שם) רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת י"י אלהיך. ולשון ספרי רק בכל אות נפשך וכו' אינ...

107

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה פז

 והמצוה הפ"ז היא שצונו להיות התמורה קדש והוא אמרו ית' (ס"פ בחקתי) והיה הוא ותמורתו יהיה קדש. ובבאור אמרו בראש מסכת תמורה (ד ב) כי אמרו יתעלה לא ימירנו היא מצות לא תעשה שנתק לעשה, אמרו הרי ממר דלאו שנתק...

108

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה פח

 והמצוה הפ"ח היא שצוה הכהנים לאכול שירי מנחות והוא אמרו יתע' (ר"פ צו) והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל. ולשון ספרא תאכל מצוה כיוצא בו יבמה יבא עליה מצוה. רוצה לומר שאכילת שירי מנחות כמו בעילת הי...

109

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה פט

 והמצוה הפ"ט היא שצוה הכהנים לאכול בשר קדשים, כלומר החטאת והאשם שהם קדשי קדשים (צו ו - ז), והוא אמרו יתעלה (תצוה כט) ואכלו אותם אשר כופר בהם. ולשון ספרא מנין שאכילת קדשים כפרה לישראל תלמוד לומר ואותה נ...

110

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צ

 והמצוה התשעים היא שצונו לשרוף קדשים שנטמאו והוא אמרו ית' (צו ז) והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף. ובגמר שבת (כד ב, כה א) באו לבאר הטעם שבעבורו אסור להדליק בשמן תרומה שנטמא ביום טוב ואמרו בזה שבת...

1234567891011121314151617181920