ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה עא

 והמצוה הע"א היא שצוה מי שחטא חטאים ידועים שיקריב קרבן אשם ויכופר לו. וזה הוא הנקרא (כרתו' כב - כה א ועוד) אשם ודאי. והחטאים שיתחייב עליהם זה הקרבן הם המעילה (ל"ת קמו) והגזלה (ל"ת רמה), ובא על שפחה חרו...

92

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה עב

 והמצוה הע"ב היא שצונו שנקריב קרבן עולה ויורד על חטאים מיוחדים גם כן. והחטאים שיתחייב האדם עליהם זה הקרבן הם טומאת מקדש (ל' עז) וטומאת קדשיו (ל' קכט) ושבועת בטוי (ל' סא) ושבועת העדות (מ"ע קעח). וזה כי ...

93

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה עג

 והמצוה הע"ג היא שצונו להתודות על החטאים והעונות שחטאנו לפני האל יתעלה ולאמר אותם עם התשובה. וזה הוא הודוי. וכונתו שיאמר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי ועשיתי כך וכך. ויאריך המאמר ויבקש המחילה בזה הענין לפי...

94

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה עד

 והמצוה הע"ד היא שצונו שיקריב קרבן כל איש זב כשנתרפא מזובו והקרבן ההוא הוא שתי תורים או שני בני יונה אחד חטאת ואחד עולה וזה הוא קרבן הזב. והוא מחוסר כפרה עד שיקריבהו. והוא אמרו יתעלה (מצורע טו) וכי יטה...

95

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה עה

 והמצוה הע"ה היא שצונו שתקריב קרבן כל אשה זבה כשנתרפאה מזובה והקרבן ההוא הוא שתי תורים או שני בני יונה. וזה הוא קרבן זבה. והיא מחוסרת כפרה עד שתביאהו. ואולי מקשה יקשה עלי ויאמר אחר שקרבן הזב הוא כקרבן ...

96

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה עו

 והמצוה הע"ו היא שצונו שתקריב כל יולדת קרבן והוא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת. ואם היתה עניה שתקריב שתי תורים או שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת. והיא גם כן מחוסרת כפרה עד שתקריב אותם. כמו...

97

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה עז

 והמצוה הע"ז היא שצונו שיקריב כל מצורע קרבן כשנרפא מחוליו. והוא שלש בהמות עולה וחטאת ואשם ולוג שמן. ואם היה עני שיקריב כבש לאשם ושתי תורים או שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת. וזה הוא הרביעי ממחוסרי כ...

98

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה עח

 והמצוה הע"ח היא שצונו להוציא עשור מה שיוולד לנו בכל שנה ושנה מבהמה טהורה ונקריב חלבה ודמה ונאכל אנחנו השאר בירושלם. והוא אמרו ית' (ס"פ בחקתי) וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קדש לי...

99

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה עט

 והמצוה הע"ט היא שצונו לקדש בכורות. כלומר להפרישם ולהבדילם למה שראוי שייעשה בהם. והוא אמרו יתעלה (ס"פ בא) קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה. ומפורש בתורה (פ' תשא לד) שזאת הבהמה היא בקר ו...

100

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה פ

 והמצוה השמונים היא שצונו לפדות בכור אדם ושנתן הדמים ההם לכהן. והוא אמרו יתעלה (משפטי' כב) בכור בניך תתן לי. ובאר לנו הנתינה הזאת איך תהיה והוא שנפדהו מן הכהן וכאילו הוא כבר זכה בו ונקנהו ממנו בחמש סלע...

1234567891011121314151617181920