ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

אגלי טל הגהות מלאכת דש

 *) ולכאורה הי' אפשר לומר עוד שעשו כלי חרס לבשל בו הסממנין והי' טוחנין הרגבים לעשות מהם טיט לכלי חרס כמ"ש רש"י בעביד חביתא ותנורא: אך קשה לי על זה דאם כן המגבל עפר לעשות ממנו טיט ליהוי אב מלאכת לש כיון...

82

אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת דש

 ( לה ) זה אינו ראי' לרש"י לשיטתו שחילק בין זומר לנוטע ומבריך ומרכיב דכולהו אב לבד זומר תולדה אף דכייל להו בחד לישנא כולן מלאכה אחת. הכא נמי מנפץ ודאי הוה אב שהי' במשכן כדברי התוס'. מכל מקום מנפט סבירא...

83

אגלי טל הערות מלאכת דש

 א וע"ע להלן ס"ק ט' בענין דישה במחובר. ב במלאכת בורר סק"י אות א' כתב סברא נוספת דהיכא שפוצע את האגוזים ואינו מוציא האוכל מתוכם אינו בכלל דש. ג וע"ע להלן ס"ק י"ז אות י"ז, ואות ל"ד בהג"ה. ד עי' רש"י ק"ז....

84

אגלי טל הגהות מלאכת זורה

 *) מיהו לפנינו במלאכת בורר סק"ה אות ח' יתבאר לשיטת תוס' רי"ד דבנפה וכברה לעולם חשוב פסולת מתוך אוכל. י"ל דלב"ה מוכח ממשמר דאוכל מתוך פסולת חייב ור"א דשמותי הוא באמת מתיר במשמר מהאי טעמא. אך לשאר פוסקי...

85

אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת זורה

 ( מד ) זה לפי מה שחלקתי מתחילה על הבאר הגולה ודחיתי ראייתו. אך בסוף סק"ה כתבתי אף שראייתו ליתא. מכל מקום יש לומר כך מסברא. ולפי זה יהי' חייב באופן כזה. [סי' קנ"א]: ( מה ) צ"ל כאן מכל מקום כיון דלרבא פ...

86

אגלי טל הערות מלאכת זורה

 א ביאור סברת הירושלמי מ"ט פטור עי' להלן אות ה'. וע"ע במלאכת בורר סק"ו אות ח' דלשיטת הירושלמי כשם שאם לא בירר כל הצרורות פטור משום דאזלי' בתר אוכלין שלא נתבררו, ה"ה בהיפוך כשמוציא זבוב עם מעט משקה כיון...

87

אגלי טל הגהות מלאכת בורר

 *) הגה"ה א' לבד התוס' רי"ד בס' המכריע [סי' כ"ג] שדעתו דרב המנונא דמפרש הברייתא בורר אוכל מתוך פסולת ופסולת מתוך אוכל לא יברור כו'. מוקי הברייתא בנפה וכברה אזיל לטעמיה דהיורד למטה הוא המתברר וס"ל ע"כ ד...

88

אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת בורר

 ( מו ) לפי מה שכתבתי במלאכת דש סק"ז אות י"ז לא קשה מידי דהתם נחשב גידולי הפירות כיון שהי' נבלעים בתוכם. מה שאין כן אוכלין אלו שאינם בתוך הפסולת וזה פשוט. ועל כן מה שכתבתי אות כ"ד לדעת תוס' רי"ד בנפה ו...

89

אגלי טל הערות מלאכת בורר

 א וע"ע מש"כ בסימן קס"ז. ב להלן סק"ה אות א' הקשה על התוס' דמאי קשיא להו מברירת קטניות והא התם הוא פסולת למטה והוי פסולת מתוך אוכל עיי"ש. ג עיין להלן ס"ק כ"ט מש"כ בביאור דבריו. ד להלן סק"ה אות ח' בהג"ה ...

90

אגלי טל הגהות מלאכת טוחן

 *) יש לעיין ברחיים שלנו שיש שם כיס שבו מתרקד הקמח והוא בירור אוכל מפסולת שוב נוכל לחייבו מתולדה דזורה שחייב ברוח המסייעו משום שכך הי' במשכן. וכה"ג במהרש"ל בביאור הסמ"ג דיני בורר וז"ל ובנפה וכברה דחייב...

1234567891011121314151617181920