ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת זורע

 ( ה ) ועוד דרמב"ן בפי' התורה [ויקרא י"ט כ"ג] בטעם איסור ערלה ודין רבעי. שטעם מצוה זאת לכבד את ד' מראשית כל תבואתינו מפרי העץ ותבואת הכרם ולא נאכל מהם עד שנביא כל פרי שנה אחת הלולים לד'. והנה אין הפרי ...

72

אגלי טל הערות מלאכת זורע

 א בסימן קי"ד אות א' כתב דאין לחלק ולומר דדוקא היזמי והיגי שאין מחוברין בארץ, אלא ה"ה אילן דאעפ"י שמחובר מ"מ כח יניקתו מהארץ ואינו דומה לקוצר מהארץ שכחה מעצמה. וע"ע שם באות ב' ובסי' קט"ז אות ד' שמיישב ...

73

אגלי טל הגהות מלאכת חורש

 *) [מיהו לבתר דגלי קרא במחמר דמהני מחשבת האדם לבהמה גם חיוב שביתת בהמתו הוא מחשבת האדם היינו שאפילו עכו"ם עושה עמה מלאכה מהני מחשבתו למעשה הבהמה שיחשב מלאכה ואין צריכין לומר משום דמחשבת הבהמה מועיל לג...

74

אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת חורש

 ( ח ) לכאורה יש לחלק דשאני התם בשנים שעשאו דאיכא מיעוטא מקרא. אך זה אינו דאטו מיעוטא בשבת כתיב. הא גבי חייבי חטאות כתיב [ויקרא ד' כ"ז]. ואיכא לאוקמי במפטם שמן המשחה וקטורת. ואשר יתן משמן המשחה על זר. ...

75

אגלי טל הערות מלאכת חורש

 א להלן ס"ק י"א ביאר לשון הרמב"ם שכתב וכיוצא בחרישה. ב ע"ע מש"כ בסי' קכ"ט ליישב קושיית תוס' שבת צ"ג. ד"ה תלתא. ג הגה"ה מבן המחבר: ועי' תבואות שור סי' ב'. ד ועיין מש"כ להלן ס"ק י"ב אות כ' בביאור דבריהם....

76

אגלי טל הגהות מלאכת קוצר

 *) אולי יש לדחות הראי' מסנון ביצה משום דאין צביעה באוכלין. הכי נמי לא נחשב אוכל ופסולת משום שנוי הצבע כיון שהוא רק לצבוע החרדל שהוא אוכל מיהו דעת התוספת רי"ד ע"ה: דיש צביעה באוכלין כו : *) מכאן יש תפי...

77

אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת קוצר

 ( טו ) הקשה הרב מדוואהרט נ"י דהא הי' קצירת עצים למערכה ושני גיזרי עצים. וזה יקשה גם כן סק"מ אות ה'. [סי' קמ"ג]: ( טז ) מיהו מתניתין דפרק ב' דעוקצין לפי' התוספתא וכל המפרשים בעציץ שאינו נקוב לא קשה לשי...

78

אגלי טל הערות מלאכת קוצר

 א יראים סי' רעד, דף קל"א ב, רמ"כ הו"ד בכס"מ פ"ו ה"ב, מאירי בפי' המשנה ע"ג ע"א. ב ועיי"ש בהגהות וחידושים שדחה את הראיה מרש"י. וע"ע מש"כ להלן ס"ק מ' אות ה'. ג עי' גיטין ל"ז ע"א. ד להלן אות י"ט ביאר מ"ט ...

79

אגלי טל הגהות מלאכת מעמר

 *) וברוקח הל' שופר משמע דבלא ואנוהו דוחה כ"ז שלא פירש דכתב דאף דהתקיעה שבות מותר להאריך בתקיעה כמו שרוצה דומיא דמוהל עד שלא פירש דחוזר על ציצין שאין מעכבין ע"כ. ואף שאין מצוה יותר בתקיעה יותר גדולה כד...

80

אגלי טל הערות מלאכת מעמר

 א בס"ק ב' אות ד' - ז' הובאו דברי הר"ן במס' ביצה [לא א, לג א] מגבב מן החצר ומדליק, ומבואר דשייך איסור מעמר אף כשמעמרם להסיקם מיד, וע"ע בשו"ת מהר"ח או"ז סי' רי"ד שכתב וז"ל: אבל קיסמים שבחצר שאינו מקבצם ...

1234567891011121314151617181920