ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

אגלי טל ביאורים מלאכת בורר

 [ א ] (א) אחד הבורר צרורות וכו'. בש"ס מכילתין דף ע"ד. ת"ר הי' לפניו מיני אוכלין [רש"י מיני אוכלין גרסינן ול"ג שני] בורר ואוכל בורר ומניח. ולא יברור. ואם בירר חייב חטאת. מאי קאמר [ברישא תני בורר והדר ת...

62

אגלי טל ביאורים מלאכת טוחן

 [ א ] אחד הטוחן תבואה וכו'. הטוחן הוא אב מלאכה שכן היה טוחנין סממנין במשכן וכמ"ש רש"י מכילתין מ"ט: ד"ה הם זרעו וקצרו וטחנו ולשו נמי סממנין לצבוע. ולדעת רב האי ור"ח הי' במשכן טחינה בתבואה למנחת התמיד ו...

63

אגלי טל ביאורים מלאכת מרקד

 [ א ] וכיוצא בו מגידולי קרקע כו'. עי' מה שכתבנו בביאורנו למלאכת בורר ס"ק כ"א וס"ק כ"ד אות ג' וס"ק ו' אות ב': [ ב ] (א) יראה לי שהמרקד סולת כו'. ראוי לבאר אם חיוב רקוד דוקא מה שמבדיל הסובין מן הקמח והס...

64

אגלי טל ביאורים מלאכת לש

 [ א ] הנותן את המים לתוך הקמח כו'. ברייתא מכילתין י"ח. קנ"ה: אחד נותן את הקמח ואחד נותן את המים האחרון חייב דברי רבי. ר' יוסי בר' יהודה אומר אינו חייב עד שיגבל. פירש"י האחרון חייב משום לש שהוא אב מלאכ...

65

אגלי טל ביאורים מלאכת האופה

 [ א ] (א) אחד האופה את הפת כו'. ש"ס מכילתין ע"ד. אמר רב פפא שבק תנא דידן בישול סממנין דהוה במשכן ונקט אופה [פירש"י דלא שייך במלאכת המשכן כלל] תנא דידן סידורא דפת נקט [פירש"י סידורא דפת שהתחיל בו נקט ו...

66

אגלי טל ביאורים מלאכת גוזז

 [ א ] אחד הגוזז צמר כו'. רמב"ם פ"ט מהל' שבת הל' ז'. והוא מדברי התוספתא הובא בה"ה שם הגוזז מן החי' מן הבהמה מן העופות אפי' מן השלח מלא הסיט כפול חייב. והרמב"ם השמיט הא דגוזז מן העופות וצ"ע למה. ועיין ב...

67

אגלי טל הגהות פתיחה

 *) האמנם לפי מה שביארתי לפנינו שיטת רב האי והירושלמי דאין למידין ממלאכות שעשו קודם שנצטוו על מלאכת המשכן ובארנו ג"כ בס"ד במלאכת לש ס"ק י"ד דגיבול שהי' בסממנין הוא כעין מעשה הדיו שכתב רש"י והרמב"ם שמקב...

68

אגלי טל הגהות וחידושים פתיחה

 ( ב ) הג"ה. אך בירושלמי שהובא במלאכת לש סק"ו משמע להדיא דילפינן מקרבנות עיין שם היטב ושיטת התוס' צריך עיון. [סי' קל"ג ב']: ( ג ) אך לפי זה יקשה כו' השיב איש אחד דנהי דמדאורייתא אין עשה דשבתון אלא למלא...

69

אגלי טל הערות פתיחה

 א במלאכת דש ס"ק י"ז אות י"א כתב דנפק"ל מפלוגתא זו לענין סחיטת זיתים וענבים האם הוי אב מדהוצרכו לנסכים, או דהוי תולדה, ושם ס"ק כ"ח אות י"א ביאר מחלוקת הראשונים האם מלילה היא מלאכה דאורייתא אם לומדים מק...

70

אגלי טל הגהות מלאכת זורע

 *) [עיין לפנינו סק"ה קושיא על דברי הרמב"ם האלו מש"ס גיטין ובתירוצנו שם אך דעת הר"ש פ"א [מ"א] דשביעית דהנוטע בשביעית חייב מדאורייתא מדכתיב וכרמך לא תזמור וכ"ש נטיעה דהוא עיקר מלאכה טפי עי"ש]: *) וחכם א...

1234567891011121314151617181920