ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

אגלי טל הגהות מלאכת גוזז

 *) האומנם דמשום הקושיא דלמה חושב תולש כנף העוף רק לתולדה עדיין לא צרכנו לומר דהרמב"ם כפי' הרשב"ם וא"ע ס"ל דיש לדחות ולומר דלעולם הרמב"ם כרש"י ס"ל דועזים היינו נוצה של עזים והא דאמר דהתולש כנף מן העוף ...

52

אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת גוזז

 ( סה ) הא ליתא וכבר השגנו על זה במלאכת זורה סק"א בהג"ה רביעית יעוין שם על כן כל תי' זה ליתא. [סי' קנ"ה א']: ( סו ) ועיין פרק ט' דמקוואות משנה ד' צפורן המדולדלת מפרש לה בתוספתא בפירשה רובה. הנה דסתם מד...

53

אגלי טל הערות מלאכת גוזז

 א עיין יראים השלם סי' רעד, דף קלא: לענין בוצר, ודף קלט: לענין כתיבה בקלף. ב רמב"ם פ"ז ה"ד. ורש"י ע"ג: ועי' לעיל מלאכת קוצר סק"א. ג וע"ע שבת ע"ד: שטוף בעיזים וטוו בעיזים אלמא טוויה ע"ג בהמה שמה טוויה. ...

54

אגלי טל ביאורים פתיחה

 [ א ] (א) שכל הפעולות החשובות שהוצרכו למשכן שעשה משה במדבר. ש"ס מכילתין צ"ו: ובתוס' שם ד"ה ולר' אליעזר ועיין מה שכתבנו במלאכת האופה סק"ט אות יו"ד בס"ד. ועוד בש"ס בכמה מקומות דכל מידי דשבת ממשכן גמרינן...

55

אגלי טל ביאורים מלאכת זורע

 [ א ] אחד הזורע זרעים. כבר כתבנו בהפתיחה [אות ד'] שיטת רש"י ורמב"ם שזריעה היה במשכן לצורך הסממנין לצבוע בהן תכלת וארגמן ותולעת שני. ולרב האי והר"ח היה לצורך מנחות: [ ב ] (א) ש"ס מכילתין ע"ג: תנא הזורע...

56

אגלי טל ביאורים מלאכת חורש

 [ א ] אחד החורש בבקרים. כתב הרמב"ם פ"כ מה"ש הל"א וז"ל אסור להוציא משא על הבהמה בשבת שנאמר למען ינוח שורך וחמורך וכל בהמתך. אחד שור וחמור ואחד כל בהמה חיה ועוף. ואם הוציא על הבהמה אע"פ שהוא מצווה על שב...

57

אגלי טל ביאורים מלאכת קוצר

 [ א ] אחד הקוצר תבואה. ברייתא פרק כלל גדול ע"ג: תנא הקוצר והבוצר והגודר והמוסק והאורה כולן מלאכה אחת הן. וברמב"ם פרק ז' מהלכות שבת הלכה ד' וז"ל וכן הקוצר תבואה או קטניות או הבוצר ענבים וכו' כל אלו אב ...

58

אגלי טל ביאורים מלאכת מעמר

 [ א ] (א) אחד המאסף. המעמר הוא מאבות מלאכות שהי' במשכן בסממנים זרועים או בתבואה למנחות. ופי' הרמב"ם בפי' המשנה וז"ל מעמר הוא הגודש העמרים הקצורים אחת על אחת. והרע"ב פי' אוסף זרעים תלושים וצוברם אל מקו...

59

אגלי טל ביאורים מלאכת דש

 [ א ] (א) אחד החובט את השבלים. בש"ס מכילתין ע"ג: תנא הדש והמנפץ והמנפט כולן מלאכה אחת הן. פירש"י המנפץ פשתן בגבעולין. והמנפט צמר גפן בקשת כדרך האומנין וצמר גפן גידולי קרקע הוא להכי קרי ניפוט דילי' תול...

60

אגלי טל ביאורים מלאכת זורה

 [ א ] דומין זה לזה. שבת ע"ג: היינו זורה היינו בורר היינו מרקד. [פירש"י היינו כמו הי ניהו כלומר דמפליג להו תנא דמתניתין לתלת והלא כולן מלאכה אחת הן דמפריש אוכל מן הפסולת] אביי ורבא דאמרי תרווייהו כל מי...

1234567891011121314151617181920