ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

אגלי טל הגהות מלאכת טוחן

 *) יש לעיין ברחיים שלנו שיש שם כיס שבו מתרקד הקמח והוא בירור אוכל מפסולת שוב נוכל לחייבו מתולדה דזורה שחייב ברוח המסייעו משום שכך הי' במשכן. וכה"ג במהרש"ל בביאור הסמ"ג דיני בורר וז"ל ובנפה וכברה דחייב...

42

אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת טוחן

 ( מח ) עיין רש"י בבא מציעא (דף קי"ז א) בסוף הסוגיא דפסקי והדר נפלי ג . [סי' קנ"ג א']: ( מט ) היינו דהוי זה אינו יכול וזה אינו יכול. יש לדחות דאם תמצא לומר דמה שעשה הרוח לא חשוב מעשה דידי' דלא מהני מחש...

43

אגלי טל הערות מלאכת טוחן

 א עי' מש"כ בסימן קע"ב דלכאורה יש לחלק בין לש עפר לכותש עפר. ב עי' לעיל מלאכת קוצר סק"א. ג וע"ע מש"כ בסימן קע"ג. ד בסימן ע"ד אות ה' נתבארו הדברים בהרחבה, וז"ל: דאדרבה משום מלאכת מחשבת ראוי להיות מותר א...

44

אגלי טל הגהות מלאכת מרקד

 *) ומכאן יצא להרמב"ם דבקנון ותמחוי אפי' לאח"ז פטור דקו"ת דומה לסודרין וכשם שבסודרין חשוב שינוי גמור מדמותר אפי' עכור לגמרי למאן דמקשה. ש"מ דשינוי גמור הוא: *) ולפמ"ש נכון היטב טעם הרמב"ם בפ"ח [הי"ב] מ...

45

אגלי טל הערות מלאכת מרקד

 א ועיין לעיל מלאכת בורר ס"ק י"ז אות ב'. ב ברש"י ובחידושים המיוחסים לר"ן קל"ח. ובחידושי הרמב"ן ע"ד. ד"ה והתניא. ג וע"ע בפתיחה אות א' (יז). ד ועיין לעיל מלאכת בורר סק"א אות ב'. ה עיין אבנ"ז יו"ד ח"ב סימ...

46

אגלי טל הגהות מלאכת לש

 *) ואין לומר דבחישה אינו גיבול כלל ושינוי דהיפוך צריך להתיר הנתינת מים שלא יהיה בו איסור דרבנן. ליתא שהרי נותנין למורסן בלי שום שינוי וכן גובלין את הקלי דהיינו שתית עבה אף שאינו עושה שום שינוי בנתינת ...

47

אגלי טל הערות מלאכת לש

 א סה"ת סי' ר"כ, סמ"ג ל"ת ס"ה מ' לש, סמ"ק מצוה ר"פ מ' לש, ספר יראים סי' רעד, דף קלג ע"ב. ב ועיין להלן ס"ק ח' נפק"מ לענין שיעור לש. ג ועיין מש"כ בסימן ק"פ. ד להלן ס"ק י"ד ד"ה איברא כתב דלרבי אתי שפיר הא...

48

אגלי טל הגהות מלאכת האופה

 *) ובמנחות נ': תנן התם חביתי כהן גדול לישתן ועריכתן ואפייתן בפנים ודוחות את השבת. מנה"מ אמר רב הונא תפיני תאפנה נאה ואי אפו לה מאתמול אינשפה לה פירש"י נפוחה ברוח. ונ"ל שאין לפרש דכשנופחה שוב אינה נאה....

49

אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת האופה

 ( נז ) שמעתי שבספר יראים הנדפס מחדש כתוב סידורא דפת נקט. שלטה בו יד מגיהי ספרים. וספר יראים שלי הוא אשר יצא פעם ראשון לאור. [סי' קנ"ד א']: ( נח ) ואמנם דשלוק משמע נמי בשיל ולא בשיל כמו שכתב הר"ן ריש פ...

50

אגלי טל הערות מלאכת האופה

 א עי' פר"ח יו"ד סי' פ"ז סק"ב ובפמ"ג שם במ"ז סק"א, ועי' להלן ס"ק כ"ב אות ו' שדן בדבריהם. ב הגה"ה מבן המחבר: יש לעיין מהדלקת הנר דאלו בישל והדליק את הנר בשבת לכ"ע מחויב שתים ואעפי"כ סומכין על הע"ת ולא מ...

1234567891011121314151617181920