ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

אמרי בינה דיני פסח סימן יט

 בטור וש"ע (סוף סי' תמ"ח) אסור להאכיל חמצו בפסח אפי' לבהמת אחרים או של הפקר והוא מירושלמי ר"פ כ"ש מדכתיב לא יאכל חמץ אפי' לכלב הפקר ויש לדקדק למה נקיט הטור אסור להאכיל חמצו משמ' דוק' שהוא שלו הא אינו ש...

192

אמרי בינה דיני פסח סימן כ

 אם נתחמץ העיסה בשמרי שכר שעבר עליו הפסח כ' המג"א משם תשובת מהר"מ מלובלין לאסור דדבר דלטעמא עבידא לא בטיל ובתשובת פנ"י ח"ב פקפק לומר דבחמץ שע"ע הפסח דאינו אסור רק מטעם קנס אפשר דלא נחמיר בזה ובתוך דברי...

193

אמרי בינה דיני פסח סימן כא

 המ"א (סי' תמ"ח) הביא משם המ"ב שאם קנה ישראל אחר החמץ מן הנכרי שמכר לו ישראל אחה"פ צריך להחזירו לבעלים וא"צ להחזיר דמים אם נתן יותר מן הראוי. וכ' המג"א והטעם דאמרינן אדעתא דגוי אפקרי' אדעת' דכ"ע לא אפק...

194

אמרי בינה דיני פסח סימן כב

 כתב המג"א (סי' ת"נ סק"ט) דמותר לומר בפסח לנכרי חנוני תן לפועלים חמץ ואני פורע ובס' מקו"ח כ' אף דיש שליחות לנכרי לחומרא מ"מ כיון דהחמץ אינו שלו ל"ה רק כאומר לנכרי האכל מחמצך לנכרי אחר דלא שייך בזה שליח...

195

אמרי בינה דיני פסח סימן כג

 יש לחקור במצות אכילת מצה דליל פסח אם דומה לכל אכילות שבתורה דקי"ל באכילת איסור כר' יוחנן סוף פ' גיד הנשה דהעיקר הוא אכילת גרון ואם אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חייב וכן פסק הרמב"ם הל' מ"א. והנה מלשון ...

196

אמרי בינה דיני פסח סימן כד

 השאגת ארי' (ס"ס צ"ד) הקש' על הרא"ש הנז' דא"י במצה גזולה דהא במצה לא כתיב מצתכם רק מגז"ש לחם לחם מחלה ידענו ובחלה מבואר בש"ס ב"ק דאף גזולה מחויב בחלה דאביי סובר בשיטת ראב"י שינוי במקומו עומדת ואין זה מ...

197

אמרי בינה דיני פסח סימן כה

 כתב המג"א (סי' תנ"ד סק"ה) כשאופין הרבה בתנור אחד יאמרו כל מי שיגיע מצתי לידו יהי' לו במתנה ונ"ל דטוב לומר כן בשעת טחינה שלפעמים נתחלף הקמח. ולכאורה יש לומר אף דנתחלף מ"מ קונה בשינוי ע"י הלישה ואפיה או...

198

אמרי בינה דיני פסח סימן כו

 המג"א (סי' תע"ג סקי"ד) הביא דברי מהרי"ו דכיון דמרור איתקש למצה וגזל פסול א"כ לא יעקור ישראל המרור מן הקרקע כמו באסא וכ' דלא דמי דהתם אסא מתקיים בקרקע מש"ה הוי כקרקע ופי' המג"א דבריו דמרור כיון דאינו מ...

199

אמרי בינה דיני פסח סימן כז

 כתב האלפסי פסחים (דף מ"ו) הלכה כר"א דאמר לא תקרא לה שם עד שתאפה ולכי נפק יו"ט שרפינן לה ואח"כ הביא פלוגתא דרבה ור"ח באופה מיו"ט לחול דרבה אמר אינו לוקה דאמרינן הואיל. וכתב ואסיקנא בפלוגתא דר"א ור"י קא...

200

אמרי בינה דיני יום טוב סימן א

 כתוב בתורה (פרשת בא) כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. ולמדו חז"ל מפסוק זה להתיר ביו"ט כל מלאכת אוכל נפש ולצורך או"נ. ושאר צרכי הנאת הגוף או צורך היום במצו' פליגי ב"ש וב"ה לב...

1234567891011121314151617181920